เงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ผู้ประกันตน “ประกันสังคม” มาตรา 33 โอนแล้ว 31 ส.ค.63 นี้

สำนักงานประกันสังคม โอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใน 28-31 ส.ค.63 นี้

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 21 ก.ค.63 มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ตามที่กระทรวงแรงงาน

เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน

หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 60,000 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาทต่อราย

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาทางสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน

คุณสมบัติ

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ดังนี้

– ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย

-กิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิต-19) ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563

– จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนดังแต่งวดเดือนมีนาคม 2553 ขึ้นไป

– ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสํานักงาน ประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการ

“มาตรการชดเชย รายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”

เพื่อให้สํานักงานประกันสังคมเตรียมโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ที่เคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับ

การชดเชยรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมยังไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน โดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 นี้

โดยไม่ต้อง เดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สํานักงานประกันสังคม จัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

โฆษกสํานักงานประกันสังคม กล่าวย้ําถึงคุณสมบัติผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ดังกล่าวว่า จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย ที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน ประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

นับย้อนตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป และไม่ได้รับ เงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์แต่อย่างใด

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม