ข่าวดี! รัฐช่วยเพิ่มเบี้ยผู้พิก ารจาก 800 เป็น 1,000 ครม อนุมัติแล้ว

อย่าลืม ผู้พิการรับรอบแรก ตุลาคม 63

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค้าครองชีพในปัจจุบัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเรื่องนี้เสนอต่อท่านนายก

นายก และ ครม.เห็นชอบ

พร้อมจ่าย รอบตุลาคม 2563

คนพิการมีประมาณ 2,000,000 คน

คนพิการอาศัยอยู่ชนบทเป็นส่วนใหญ่

แบ่งเกณฑ์กลุ่มที่จะได้รับเงินเพิ่มดังนี้

ผู้ถือบัตรคนพิการ อายุไม่เกิน 18 ปี ประมาณ 1.2 แสนคน จาก 800บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)ที่มีบัตรผู้พิการ (คือถือบัตรคนจน+บัตรผู้พิการ) และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ประมาณ 1 ล้านคน

เบื้องต้นกำหนดวันจ่ายคือ พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 (วันยังไม่แน่ชัด)

ผู้พิการรับเงิน 1,000 จาก พม. (ไม่เกี่ยวกลุ่มเปราะบาง)

ทางรัฐเขาได้มอบสิทธิให้คนพิการที่พิเศษ(โดยไม่ถือว่าซ้ำซ้อน)ให้ดังนี้

Disabled african man sitting on the wheelchair

เบี้ยความพิการ 800 บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท

-70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท

-80 – 90 ปี ได้รับ 800 บาท

-90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500 บาท

ยกตัวอย่าง ท่านอายุ 72 ปี ท่านจะได้รับสิทธิ ความพิการ 600 + เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน เป็นต้น

สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/

ผู้พิการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ที่ เทศบาล/ อบต. ที่ท่านอาศัยอยู่

สามารถเขียนเอกสารคำร้อง ได้ที่กองสวัสดิการประจำตำบล/ เทศบาล

เอกสารประกอบ

บัตรประชาชน

ทะเบียนบ้าน

สมุดบัญชี ธนาคารรัฐ (กรุงไทย ธกส หรือ ออมสิน)

บัตรคนพิการ (สำคัญ)

หนังสือมอบอำนาจ (มอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้พิการได้ )

ขอบคุณทุกๆท่านที่อ่านจนจบ

ขอบคุณที่มา ThaiPBS / ไทยโพสต์

อ่านเพิ่มเติม