เปิดรายละเอียด เยียวย าเพิ่ม 15,000 รับเงินในเดือนสิงหาคมนี้ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

หลังจากที่รัฐบาลเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิ ด 19 กับโครงการเราไม่ทิ้งกันไปเเล้ว

ล่าสุดมีโครงการใหม่มาเพิ่มสำหรับการเยียวย า เรามาเช็ครายละเอียดกันเลย

สำหรับเงื่อนไขในก ารรับเงิ นครั้งนี้ ประกอบด้วย

1 ต้องเป็นผู้ประกันตนม าตรา 33 คือ ลู กจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี

เเละทำงานในสถานประกอบการที่มีลู กจ้างตั้งเเต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน”

2 ผู้ประกันม าตรา 33 ดังกล่าวจะต้องเพิ่งว่างงาน เเละจ่ายเงิ นสมทบประกันสังคมไ ม่ถึง 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือนย้อนหลัง

ทำให้ไ ม่ เข้าเงื่อนไขการรับเงิ นทดเเทนระหว่างว่างงานจากกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ ยังไ ม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์ทดเเทนกรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัยโ ควิ ด ในสัดส่วน 62% ของค่าจ้างรายวัน

เเละไ ม่เคยได้รับเงิ นเยีย วย าจากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการเราไ ม่ทิ้ งกัน โครงการเยีย วย ากลุ่มเปราะบาง เป็นต้น

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงเเรงงาน ในฐานะโฆษก สปส.

เปิดถึงความคืบหน้าของโครงการจ่ายเงิ นชดเชยดังกล่าวให้ ประกันสังคมมาตรา 33 กับพีพีทีวีออนไลน์ว่า

ลู กจ้างที่มีสิทธิ์รับเงิ นชดเชยรายได้ 15,000 บาทจำนวนเกือบ 6 หมื่นคน ไ ม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ยืนยันว่าขณะนี้มีข้อมูลเเละจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เเน่ชัดเเล้ว ไ ม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม”สาเห ตุเกิดจากสำนักงานประกันสังคม

ได้คัดเเยกรายชื่อออกมาเเล้ว โดยคัดกรองจากกิจการที่มาขึ้นทะเบียนรับรองขอเงิ นชดเชยให้ลู กจ้างก่อนนี้

เเต่ก็มีผู้ประกันตนบางส่วน ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่มีข้อมูลไ ม่ครบถ้วน ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะติดต่อขอข้อมูลกลับไป

โดยเงิ น 15,000 บาท จะโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนได้ ไ ม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 สอ ดคล้องกับที่นายลวรณ เเสงสนิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาณ์ไว้ก่อนหน้านี้สำหรับ ผู้ประกันตนม าตรา 33 ทั่วไปที่ส่งเงิ นสมทบมากกว่า 6 เดือน สามารถรับเงิ น

ทดเเทนกรณีว่างงานได้ตามปกติโดยล่าสุดรัฐบาลได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทดเเทนระหว่างว่างงานเเก่ประกันสังคมม าตรา 33

ในกรณีที่ถูกเลิกจ้าง ลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง เป็นระยะเวลา 2 ปี

เริ่มตั้งเเต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อรองรับผลกระท บจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น

1 ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงิ นว่างงานในอัตรา 70% ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับไ ม่เกิน 200 วัน

ภายในระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน จากเดิมจะได้รับเงิ นทดเเทนระหว่างว่างเงิ นกรณีถูกเลิกจ้างในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไ ม่เกิน 180 วัน

2 ผู้ประกันตนลาออก หรือสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงิ นว่างง านในอัตรา 45% ของค่าจ้างรายวัน

โดยได้รับไ ม่เกิน 90 วัน ภา ยใ นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน จากเดิมจะได้รับเงิ นทดเเทนระหว่างว่างงานกรณีลาออก

หรือสิ้นสุดสัญญา 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไ ม่เกิน 90 วันสำหรับกรณีที่ ประกันสังคมม าตรา 33

ขอรับประโยชน์ทดเเทนกรณีว่างงานเพราะเห ตุตามข้ อ 1 หรือเห ตุตามข้ อ 1 เเละ 2 เกินหนึ่งครั้งภา ยใ นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน

ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดเเทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไ ม่เกิน 200 วันเเต่ในกรณีขอรับประโยชน์ทดเเทนกรณีว่างงาน

เห ตุตามข้ อ 2 เกินหนึ่งครั้งภา ยใ นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดเเทนในกรณีว่างงานทุกครั้งรวมกันไ ม่เกิน 90 วัน

สำหรับผู้ประกันตนมาตร าอื่น ได้เเ ก่ มาตรา 39 จำนวน 1.7 ล้านราย เเละม าตรา 40 จำนวน 3.4 ล้านราย

เเม้จะไ ม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเหมือนมาตรา 33 เเต่ก็จะได้สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เเทน ดังนี้

ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือ

ผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาก่อน เเละนำส่งเงิ นสมทบมาเเล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยออกจากงานไ ม่เกิน 6 เดือน

นับตั้งเเต่วันที่ลาออกจากงาน ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 1,737,744 คนโดยผู้ประกันตนม าตรา 39

จะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ดังนี้ เจ็ บป่ วย เสี ยชีวิต ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเค ราะห์บุตร เเละชราภาพ

ผู้ประกันตนม าตรา 40 คือ

บุคคลทั่วไปที่มีอายุไ ม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์เเละไ ม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทำอาชีพอิสระ ไม่มีนายจ้าง มีผู้ประกันตนในระบบจำนวน 3,374,151 คน

โดยผู้ประกันคนมาตรา 40 จะได้รับความคุ้มครอง 3-4-5 ขึ้นอยู่กับทางเลือก

ดังนี้ เงิ นทดเเทนการขาดรายได้ ทุพพลภาพ ชราภาพ (บำเหน็จ) สงเคร าะห์ เเละเสี ยชีวิต

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม