เช็กราคา เงินประกันรายได้เกษตรกร ส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวดที่ 10 จาก กรมการค้าภายใน

เช็กราคา เงินประกันรายได้เกษตรกร ส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวดที่ 10 จาก กรมการค้าภายใน โดย นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินประกันรายได้ในงวดที่ 1-7 เพิ่มเติม พร้อมงวดที่ 8-9 อีกจำนวน 4,838 ล้านบาท จำนวนเกษตรกร 377,122 ครัวเรือน
ทั้งนี้ ผลการโอนเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 ตั้งแต่งวดที่ 1-9 รวมทั้งหมดจำนวน 82,308 ล้านบาท จำนวนเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4,504,348 ครัวเรือน

ล่าสุด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 10 ) ดังนี้

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ประกันราคาข้าว ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 10 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 10-16 ธันวาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,191.17 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,827.59 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,943.92 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,135.30 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,826.89 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 10 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,808.83 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,172.41 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,056.08 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,864.70 บาท

อ่านเพิ่มเติม