เช็กเลย ประกันสังคม ม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ

ประกันสังคม ม.33 ม.39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ ตรวจโรคฟรี 14 รายการ นอกเหนือจากการเบิกค่ารักษาพยาบาล เช็กรายละเอียดเลย
วันที่ 6 ธ.ค.64 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดรายละเอียด ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามาถใช้สิทธิประกันสังคมเข้ารับการตรวจสุขภาพ 14 รายการกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

ตรวจร่างกายทั่วไป

การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
– สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุ 30-39 ปีตรวจทุก 3 ปี
– อายุ 40-54 ปี ตรวจทุกปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือความเสี่ยง
การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
– อายุ 40-45 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 1 – 2 ปี
การตรวจตาด้วย Snellen eye Chart
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
– อายุ 18-54 ปี ตรวจ 1 ครั้ง
– อายุ 55 – 70 ปี ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
ปัสสาวะ UA
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
การตรวจสารเคมีในเลือด

น้ำตาลในเลือด FBS
– อายุ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
การทำงานของไต Cr
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total Cholesterol & HDL
– อายุ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุก 5 ปี
การตรวจอื่นๆ

เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBSAg
– ผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจได้ 1 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
– อายุ 30-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
– อายุ 30 -54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear
เลือดในอุจจาระ FOBT
– อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี
Chest X-ray
– อายุ 15 ปีขึ้นไป 1 ครั้ง
สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม