พระครูบาบุญชุ่มส่งจดหมายจากในถ้ำที่ได้เข้าไปบำเพ็ญเพียรออกมาให้บรรดาพุทธศาสนิกชน

สำหรับ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ที่เข้าไปปฏิบัติเจริญธรรมกรรมฐาน ปิดวาจา บำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่ 3 ที่ประเทศเมียนมาซึ่งที่ผ่านมา พระครูบาบุญชุ่ม ได้ส่งจดหมายจากในถ้ำที่ได้เข้าไปบำเพ็ญเพียรออกมาให้บรรดาพุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์ ได้ตระหนักถึง เพื่อให้สร้างบุญกุศล รักษาศีลธรรมให้มั่นคง พร้อมเตือนสติ

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง ได้เผยภาพข้อความ จดหมายพระครูบาบุญชุ่มจากถ้ำ ที่ได้เขียนขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง พระมหาทองสุข สุขธมฺโม ได้แปลจากภาษาไทใหญ่ โดยมีใจความว่า ปีธรรม 2565 พรรษา (พ.ศ.2564) เดือนอ้าย แรม 15 ค่ำ ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุขกายสบายใจ

ฉันได้ปกติดี ปฏิบัติธรรมภาวนาเมตตาอยู่ด้วยธาตุสภาวะ ถ้ำป่าไม้ใบเขียวอันเป็นสภาวะธรรมชาติเป็นที่ร่มรื่นใจ ปฏิบัติธรรมภาวนา ตามมหาสติปัฏฐาน 4 ปฏิบัติศาสนกิจอันใดก็มีสติธรรมอยู่ทุกขณะ เป็นอันเข้าใจธรรมธาตุสภาวะ เห็นถึงรูปนามสังขาร เกิดดับ เกิดดับ ทั้งวันทั้งคืน สิ่งใดก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เบากายเบาใจสงัดร่มเย็นไม่มีความทุกข์เข็ญใจอะไรๆ

มีใจเป็นอุเบกขาธรรม รู้จักไว้วางใจ เห็นถึงสภาวธรรม เกิดดับเป็นอนิจจัง เกิดดับเป็นทุกข์ เกิดดับเป็นอนัตตา เห็นถึงรูปนามสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์เท่านั้น ไม่เป็นเหมือนดังใจที่เราปรารถนา เป็นไปตามสภาวธรรมเท่านั้น

รูปนามขันธ์ธาตุเป็นอันว่างเปล่าเกิดมาแล้วรอคอยวันตายเท่านั้น กินข้าวอยู่รอคอยวันตาย อยู่เฉยๆก็รอคอยวันตายเท่านั้น น่าธรรมสังเวชแท้ เป็นอันน่าเบื่อหน่าย สังขารทุกข์ในโลกนี้หนอ ไม่อยากเกิด ไม่อยากตายอีกแล้ว น่าเบื่อหน่าย น่าสังเวชในโลกมนุษย์ ไม่เห็นมีความสุขที่ใดๆ มีแต่ความทุกข์รอบตัวเท่านั้น

น่ากลัวภัยในความเกิด เฒ่า เจ็บ เป็นตายในโลกนี้ เป็นทุกข์เท่านั้นตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตาย ในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ยังจะได้เวียนว่ายตายเกิด เป็นไตย เป็นจีน เป็นพม่า น่าเบื่อหน่ายจริง เราท่านทั้งหลายพากันแสวงหาทางสงบร่มเย็นนิพพานอมตะธาตุนั้นด้วยเถิด

เราท่านทั้งหลายได้มีบุญกุศลอย่างยิ่งจึงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ควรมีใจยินดีในภพชาติตนเอง ให้มีใจเคารพนับถือ บูชากราบไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนธรรมะ

ให้มีความรู้ให้เกิดปัญญา ให้พากันกราบไหว้สักการะตอบแทนบุญคุณให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ด้วยเถิด อันว่าบุญคุณร่มเงาพระรัตนะ 3 ประการ และพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้ มีพระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าพื้นปฐพี นภากาศ มหาสมุทร และเขาพระสุเมรุ ไม่มีอะไรจะเสมอได้

อันว่าร่มเงาของพระรัตนะ 3 ประการนี้ เป็นที่ร่มเย็น ร่มเงาพ่อแม่ทั้งสองนี้ก็เป็นที่ร่มเย็น ร่มเงาครูบาอาจารย์ก็เป็นอันร่มเย็น ร่มเงาของขุนเมืองดีก็เป็นที่ร่มเย็น บุคคลใดมีน้ำใจดีต่อพระพุทธศาสนา ต่อพระรัตนตรัย มีน้ำใจดีต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์อุปัฏฐากเลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์

กราบไหว้สักการะ มีใจเคารพนอบน้อมด้วยธรรมะ จึงจะได้เป็นที่สงบร่มเย็น เป็นมงคลดี เจริญรุ่งเรืองพ้นภัยทุกข์อันตรายทั้งหลาย เป็นที่รักของคน เทวดา สรรพสัตว์ทั้งหลาย และสมบูรณ์ในทางโลกและทางธรรม มีความสุขในโลกมนุษย์และสวรรค์ได้ถึงที่ดี พระนิพพานอันประเสริฐนั้นแล

อันว่าวันเวลามีคุณค่า ให้พากันขวนขวายสร้างบารมีบุญกุศลไว้มากๆ รักษาศีลธรรมให้มั่นคงให้พากเพียรปฏิบัติธรรมภาวนาสมถะวิปัสสนามหาสติปัฏฐาน 4 ให้เห็นถึงรูปนามสังขารเกิดดับ

เห็นรูปนามขันธ์ธาตุอายตนะธาตุ ปฏิจจสมุปบาท สัจธรรม 4 พากันแสวงหาทางสงบร่มเย็นนิพพาน อสังขตธาตุ พ้นจากภัยทุกข์ในสังสารวัฏ เรื่องเกิดเฒ่าเจ็บเป็นตายทั้งหลายตราบถึงพระนิพพานอันสุขเกษมนั้นด้วยเทอญ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

อย่างไรก็ตาม พระครูบาบุญชุ่ม ส่งจดหมายจากในถ้ำ เตือนสติ พุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์

ขอบคุณ สาย เลือน แลง

อ่านเพิ่มเติม