เยียวยาเด็กนักเรียน 2,000บาท พร้อมโอนให้ผู้ปกครองเช็กวันโอนเลย

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหรือเงินเยียวยาเด็กนักเรียนในช่วงนี้ เพื่อครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเป็าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนถ้องถิ่น (อบต. / เทศบาล / เขต)

ความคืบหน้าล่าสุดเงินเยียวยาเด็กนักเรียน 2พันบาท พร้อมโอนให้นักเรียน หรือผู้ปกครอง 1 – 15 พฤศจิกายน 2564
ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2564

คุณสมบัติเด็กที่จะได้รับเงินเยียวยา 2000 บาท

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต / เขต / เทศบาล ได้เงินคนละ 2พันบาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแผนงานดังนี้
ครูแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองรับทราบ (เอกสารประกอบ)
ผู้ปกครองเตรียมเอกสาร ดังนี้
1) ใบเกิดของเด็กนักเรียน
2) สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
3) สมุดบัญชีธนาคารที่จะไช้รับเงิน (หรือจะรับเงินสดที่โรงเรียนก็ได้)
ครูจะนัดวันให้ผู้ปกครองมากรอกเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาเด็กนักเรียน
ครูสรุปข้อมูลเพื่อตรวจสอบในระบบ LEC.(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
ครูส่งเอกสารไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานดังนี้
รวบรวมข้อมูลที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเข้ามา
ตรวจสอบข้อมูลกับระบบ LEC. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จัดทำแบบสรุปการขอรับเงินโครงการเยียวยานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อนุมัติเงินเยียวยาเด็กนักเรียน เด็กเตรียมอนุบาล 6.6 แสนคน
ช่วยเหลือเงินเยียวยาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายละ 2พันบาท
ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 1 – 8 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รายงานแบบสรุปข้อมูลปัญหาการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาล กรณีเด็กนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลในระบบ LEC. (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มีแผนงานดังนี้
โอนเงินให้ผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาท (ทยอยโอน 1 – 15 พ.ย. 64)
1) บัญชีรับเงินธนาคารออมสิน
2) บัญชีรับเงินธนาคาร ธ.ก.ส.
3) บัญชีรับเงินของธนาคารอื่นๆ
โอนเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนนำมาให้ผู้ปกครองที่ประสงค์จะรับเงินสด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เขต / เทศบาล / อบต.)
โอนเงินให้ผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาท (ทยอยโอน 1 – 15 พ.ย. 64)
1) บัญชีรับเงินธนาคารกรุงไทย
แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินที่ประสงค์จะรับเป็นเงินสด (หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะนำเงินมาให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขึ้นไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนจังหวัดให้รับทราบ
ช่วงเวลาดำเนินการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เมื่อดำเนินโครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเตรียมอนุบาลแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดส่งคืนเงินให้กระทรวงการคลัง

ครม อนุมัติวงเงินเยียวยาให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 2,000บาท
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองท้องถิ่น
รับเงินเยียวยาเด็กเล็ก 2พันบาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรับเงินเยียวยาเด็กเล็ก เด็นักเรียนเตรียมอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดังนี้ครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำเนาสูติบัตรของเด็กนักเรียน (ใบเกิด)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงิน
*สำเนาเอกสารจำเป็นต้องลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

เอกสารที่ต้องเขียนเพื่อรับเงินเยียวยา 2,000บาท
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรอกข้อมูลของท่าน
กรอกข้อมูลของนักเรียน
แนบเอกสาร เช่น สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติ เป็นต้น
รับเอกสารนี้ได้กับคุณครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ลูกของท่านเรียนอยู่ครับ

อ่านเพิ่มเติม