ผู้ประกันตนมาตร า 33 ที่ว่างงาน เตรียมรับ 10,500บาท

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ว่างงาน ประกันสังคม แจ้งโอนแล้ววันนี้ เงิ นชดเชยกรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนมาตร า 33 รับเ งิน 70% ของเงิ นเดือน สูงสุด 10,500 บ าท อย่ าลืมเช็ คเงิ นที่จะได้รับได้ในเว็บประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม อนุมัติสิทธิประโยช น์กรณีว่างงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตร า 33

โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิต้องส่งเงิ นสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่ว่างงาน

ซึ่งมีร ายละเอียดต่างกันไปในแต่ละกรณี ประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงทะเบี ยนรับเงิ ชดเชยกรณีว่างงาน รับเลย 70% ของค่ าจ้าง

ล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคม แจ้งว่าโอนแล้ววันนี้ เงิ นชดเชยกรณีว่างงาน รับเงิ น 70% ของเงิ นเดือน

สูงสุด 10,500 บ าท อย่ าลืมเช็ คเงิ นที่จะได้รับได้ในเว็บประกันสังคม

ขั้นตอนลงทะเบี น “ว่างงาน-ตกงาน” รับเงิ นชดเชย 70% สูงสุด 10,500 บ าท

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ว่างงาน ลงทะเบี ยนว่างงาน ได้รับสิทธิอะไรบ้ าง

– กรณีถูกเลิ กจ้าง

ได้รับเงิ นทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตร า ร้อยละ 50 ของค่ าจ้างเฉลี่ย

โดยคำนวณจากฐานเ งินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บ าท และฐานเงิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บ าท

ตัวอย่ างเช่ น ผู้ประกันตนมีเงิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บ าท จะได้รับเดือนละ 5,000 บ าท

เงื่อนไขการรับเงิ นชดเชย: ต้องส่งเงิ นประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนถูกเลิกจ้าง

โดยต้องขึ้นทะเบี ยนผู้ว่างงานและร ายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

ผู้ประกันตนมาตร า 33 ว่างงาน กรณีลาออกเอง หรือหมดสัญญาจ้างงาน

ได้รับเงิ นทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตร าร้อยละ 30 ของค่ าจ้างเฉลี่ย

โดยคำนวณจากฐานเงิ นสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บ าท และฐานเงิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บ าท

ตัวอย่ างเช่ น ผู้ประกันตนมีเงิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บ าท จะได้รับเดือนละ 3,000 บ าท

เงื่อนไขการรับเ งินชดเชย: ต้องส่งเงิ นประกันสังคมครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนลาออก

โดยต้องขึ้นทะเบี ยนผู้ว่างงานและร ายงานตัวผ่านเว็บไซต์ : https://e-service.doe.go.th

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้สิทธิสวัสดิการจากประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน

โดยไม่ต้องจ่ายเงิ นประกันสังคมภายในระยะเวลานั้น เช่ น ค่ าทำฟัน ค่ ารักษาพย าบ าล ค่ าคลอดบุตร เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม