บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2564

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนพฤศจิกายน 2564 มีเงินโบนัสโอนเพิ่มเข้ามาแย้มกดเป็นเงินสดออกมาได้ แทบทบยอดเงินในเดือนถัดไปได้ เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน 2564 แล้ว ซึ่งเดือนนี้จะมีความพิเศษ เพราะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากรัฐบาลที่อัดฉีดให้เพื่อใช้ลดค่าครองชีพตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) ซึ่งวงเงินที่รัฐบาลโอนให้ในเดือน พ.ย. นี้ บางส่วนจะสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือทบวงเงินในเดือนถัดไปได้อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปเช็ควันโอนเงินกันเลย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

-ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

-วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง) นอกจากนี้ ยังจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (เดือน พ.ย.-ธ.ค. 64) แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถทบวงเงินได้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เงินเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

– ผู้พิก ารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)

– ผู้พิก ารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิก ารเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64 เช็กเบี้ยผู้สูง

อ่านเพิ่มเติม