สินเชื่อออมสิน เปิดให้ยืมเงินเพื่อปิดหนี้นอกระบบจำนวน 50,000 บาท

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ อีกหนึ่งสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ ธนาคารออมสิน ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเนื่องมาจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ cv

รวมถึงมาตรการควบคุมที่ทางรัฐบาลนำออกมาใช้ ซึ่งหลายคนเลือกการกู้เงินจากนายทุน ทำให้เกิดเป็นหนี้นอกระบบขึ้นมา

ทั้งนี้ หากใครต้องการเคลียร์หนี้นอกระบบ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง

จุดเด่น เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียด สินเชื่อออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้ ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อออมสิน สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ

คุณสมบัติ เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้ ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)

เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)

รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม