เช็กด่วน เงินเข้าแล้ว รัฐเยียวยาให้คนละ 10,000

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินช่วยเหลือให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด

คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบ

เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน

จะได้รับช่วยเหลือ รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

วันนี้ 18 ตุลาคม มีได้รับเงินแล้ว 10,000 บาท

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินช่วยเหลือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิช่วยเหลือ

สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้• เฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ

-เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน : https://www.sso.go.th/eform_news/

-ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

อ่านเพิ่มเติม