5 ราศี หมดเวลาหายจน รับโชครางวัลใหญ่

5 ราศี หมดเวลาหายจน รับโชครางวัลใหญ่

ร าศีเมษ

การเ งินมีก ารขยั บขย ายกิจการให้เติบโต หรือจับมือเพื่อน ร่วมลงทุนธุร กิจใหม่ ทิศทางดีไปได้สวย

และด้านการเ. งินก็เป็นผลดี ที่มีผู้สนับสนุนหรือหมุนเ งินได้ต ามแ ผนการเ งินเดิมก็พอ ดี

การเ งินใหม่ก็ยังพอ มีมา มีโชคดี การงานเป็นโชคลาภ จับงานไหนได้ผลดีเป็น

มาตรฐานได้เกินร้อ ย จะ เ สี่ย ง สลากรางวัล โชคดีอ ยู่หน้าไซต์งานหรือ กำลังชุลมุนวุ่นวายเคลียร์งานอ ยู่

พ่อค้าแม่ข า ย สลากหยิบยื่นเรียกขานก็ซื้อ เ สี่ย งไว้เป็ นโชคดี คุณเป็นพวกขยันทำมาหากินแบบหนักหน่วงมากเป็นพิเศษ

และแน่นอนว่า มันส่งผลให้คุณมี รายรับมากขึ้น มา กขึ้นทุกเดือน แต่ อย่ าลืมว่า มีรายรับมาก รายจ่ายก็มา กขึ้นเช่นกัน ด ว ง ของคุณในช่วงนี้กำ ลังไปได้สว ยเลยทีเดียว

การงาน การเ งิน ความรัก ดีไปหมดทุกอย่ าง สุขภาพไม่เต็มร้อ ย เท่าไหร่ เป็นเพราะความขี้เกียจของตัวคุณเองนี่แหละ

แน่นอนว่า ด ว ง คุณเป็ นผู้มีวาสนา ในปีหน้านั้นจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอคุณอ ยู่มีโอ กาสได้บ้านหลังให ม่ที่ใหญ่กว่าเดิม

ราศี สิงห์

อารมณ์ความรู้สึก จะมีแร งดึงดู ดมากต่อผลกำไรในการทำงาน ยิ่งคนที่ทำมาค้าข า ย ทำธุรกิจส่วนตัว

จะรู้เลยว่าอารมณ์มีผลต่อ ย อ ด ข า ยอย่ างไร เป็นปีที่เด่นสำห รับคนทำก ารค้าออนไลน์

หรือเริ่มธุรกิจแนวใหม่ งานที่เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ งานที่เล่นกับอา รมณ์ความรู้สึก ของกิน ของประดับ

ความรักความสัมพันธ์ จะได้โชคลาภเข้ามาอ ยู่ไม่ข า ด แต่งานที่ต้องพึ่งพา คนอื่น งานประจำ ในหน่วยงานของรัฐ งานที่อ ยู่กับองค์กรใหญ่

จะมีเหตุลูบหน้าปะจมูก ไม่มีควา มค ล่องตัว เท่าที่ควร แต่จะได้พ ลิกจังหวะในช่วงป ลาย ปี ที่ต้องร ะวั งให้มาก

ร าศีมีน

ความมีใจอารีอารอบ ความมี เมตต ากรุณาใจบุญ สุ นทาน เห็นอ กเห็นใจคนอื่น เข้ากับคนง่าย หวั่นไหวต่ออารมณ์

เจ้ายศเจ้าอย่ าง เจ้าระเบียบ รักความประณีต ชาวรา ศีมีน เป็นคนที่ไม่ ตกความย าก ลำบากโดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจคอแปลกไปกว่าชาวรา ศีอื่น

รักความสวยงาม รักความเรียบร้อ ยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย อะไรนิดอะไรหน่อ ยก็คิดมาก

คนราศีนี้ไม่มีพิ ษมีภัยกับใครคุณอาจเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปั ญ หาในการงาน เพราะการพย าย ามทำต ามหน้าที่โดยปราศจากความคิด

พูดแ รง เพราะเป็นการปกป้องตัวเองมากเกินไป การกลั วผิด กลัวพลาด กลั วความ

ล้มเห ลว จะทำให้ไม่อาจเติบโ ตไปได้ การเรียนรู้ กับความผิดพลาดจะทำให้คุณมีประสบการณ์มากกว่า ชีวิตทางการง านของคุณนั้น

ร าศีกันย์

การงานของคุณเด่นมากนะ และเน้นไปยังเ รื่อ งของการใช้ความคิดสร้างส ร ร ค์ การทำงานเชิงรุก

และการจัดการสิ่งต่าง อย่ างเป็นระบบ อย่ างมีวินัย จุดอ่อน และจุดเด่นของคุณในปีนี้จะสัมพันธ์กับเ รื่อ งของเวลา

หากคุณจัดการให้ดีแล้ว จะทำสิ่งต่าง ให้ลุล่วงได้แนะนำให้เพิ่มสปีดตัวเอง อะไรที่ไม่ควร รอก็อย่ าช้า

อะไรที่ต้องรีบทำก่อนตามลำดับความสำคัญ อย่ าพลาด สิ่งที่จะทำให้คุณเกิ ดปัญหาตามมาภายหลังมาก

คือ การทำอะไรล่าช้าเกินไป ควรบริหารจัดการให้ดี อย่ าประเมินผิด และอย่ าชะล่าใจ

อุปส ร ร ค ทางการงานเป็นเ รื่อ งของเวลาความกระตื อรือร้นจะพาคุณไปหา ช่องทางเด่น และจะได้มิตรทางการงาน

ร าศีกุ มภ์

เ รื่อ งการเงิ น มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ การเ งินเพิ่มพูน ผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแร ง อย่ างสมค่า และแร งสนับสนุนจากครอบครัว ญาติพี่น้องด้วย

สิ่งที่จะส่งเสริมการเ งินของคุณในปีนี้ คืออิทธิพลจากผู้ คนโดยรอบ คนใกล้ชิด พ่อแม่

ที่คอยอวยพร เ รื่องการงาน เรื่ องเงิ น ความสัมพันธ์ที่มั่นคง ทุนรองรังเดิม หรือทรัพย์มรดกในทุก

รูปแบบหากคุณมีการสมรสหมั้นหม าย จะมีการหลอมรวมของทรัพย์สิน หรือต่างช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งข องกันและกัน

จะหมายถึงการได้พบคู่ แท้ด้วย อ ยู่กันแล้วรุ่งเ รืองก้าวหน้าอย่ างมาก หากปีนี้คุณจะใช้เ งินกับเรือนหอ การปลูกสร้างบ้าน

อ่านเพิ่มเติม