เตรียมพร้อมรับมือ ลานีญา อาจเกิดฝนตกหนักรอบ 1 พันปี

จากกรณีที่นักวิชาการได้มีการประเมินแนวโน้มการเกิดปรากฏการณ์ “ลานีญา” โดยแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตว่าปลายปี

นี้อาจมีปรากฏการณ์ลานีญาเกิดขึ้น และอาจเกิดฝนตกหนักในรอบ 1,000 ปี เช่นเดียวกับหลายๆประเทศที่กำลังประสบอุทกภัย

อยู่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวถึงกรณีที่มีการ

ประเมินแนวโน้มปรากฏการณ์ “ลานีญา” ที่มีนักวิชาการแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตว่า ปลายปีนี้ปรากฏการณ์ลานีญามี

โอกาสเกิดขึ้น และอาจเกิดฝนตกหนักรอบ 1,000 ปี เช่นเดียวกับหลายๆ ประเทศที่ประสบอุทกภัยหนัก โดยระบุว่า

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อ 24 ก.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการหารือ

เรื่องดังกล่าวแล้ว ยืนยันว่า ปภ. ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ได้วางมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูจาก

สาธารณภัย หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่รายละเอียดทางวิชาการ หรือการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้านั้น ต้องรอกรมอุ

ตุฯ และ สทนช. ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากกว่า

อ่านเพิ่มเติม