เตือนประชาชน เฝ้าระวังน้ำโขงท่วมฉับพลัน

24ก.ค.64 สปป.ลาว แจ้งว่าจะปล่อยน้ำจากเขื่อนไชยะบุรี สืบเนื่องจากปริมาณน้ำมีความจุเกินปริมาณที่ต้องเก็บกักไว้สูงถึง 10

เมตร จึงได้มีการปล่อยน้ำออกและอาจส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยตามแนวริมน้ำและผู้ประกอบอาชีพประมง

ประกาศอำเภอเชียงคาน เรื่อง การเตรียมการเฝ้าระวังน้ำโขงท่วมฉับพลันด้วยอำเภอเชียงคาน จ.เลยได้รับรายงานจากสถานี

อุทกวิทยา ที่ 3 เชียงคาน ว่า ทางเขื่อนไชยะบุรี สปป.ลาว ได้มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนสืบเนื่องจากปริมาณน้ำมีความจุเกิน

ปริมาณที่ต้องเก็บกักไว้สูงถึง 10 เมตร จึงได้มีการปล่อยน้ำออกและอาจส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยตามแนวริมน้ำและผู้ประกอบ

อาชีพประมง โดย ขณะนี้ ปริมาณน้ำโขง อยู่ที่ 9.50 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 8 เมตร จากการเฝ้าสังเกตการ ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 12

เซนติเมตร/ชั่วโมง และหากปริมาณน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าปริมาณน้ำจะถึงระดับ 16.00 เมตร ประมาณ 24.00 นาฬิกา

ของคืนนี้

ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าต้องเฝ้าระวังพิเศษ ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในบริเวณริมน้ำโขงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

พร้อมทั้งเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน และขอให้ท่านเฝ้าระวังติดตามและช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนด้วย พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วย จึงเรียนมา

เพื่อทราบ ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค.64

เตือนปชช.”อ.เชียงคาน”เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับ

 

อ่านเพิ่มเติม