โรงงานไก่เพชรบูรณ์ ยอดพุ่งไม่หยุด พบผู้ติดเชื้อ 3,177 ราย

จากรณีมีการตรวจพบคนงานในบริษัท โกลเด้นไลน์บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งบริษัทประกอบ

ธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อส่งออกแบบครบวงจรที่ใหญ่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่ที่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นสถานประกอบ

การที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามากที่สุดในจังหวัด

โดยจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกของลูกจ้างทั้งหมดกว่า 6,500 ราย (แรงงานไทย 2,503 ราย และแรงงานต่างด้าว 4,084 ราย)

ซึ่งได้มีการสรุปยอดการสุ่มตรวจ Antigen test kids ผลปรากฏว่าติดเชื้อ ทั้งสิ้น 3,177 ราย เป็นแรงงานไทย 372 ราย และ

แรงงานต่างด้าว จำนวน 2,805 ราย

นอกจากนั้น ทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพัน ได้ออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยแบบสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมในพื้นที่ชุมชนรอบ

บริษัทฯ พบว่ามีจำนวน 3 หมู่บ้าน พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 19 ราย จากการตรวจทั้งหมด 115 ราย และกำละงเร่งดำเนินการสุ่มตรวจ

เชิงรุกเพิ่มเติมให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ดังกล่าวต่อไป

อ่านเพิ่มเติม