พุ่งไม่หยุด คลัสเตอร์แคมป์คนงานสหฟาร์ม ติดครึ่งโรงงาน

หลังจากได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ที่อยู่ในแคมป์คนงานของบริษัท โกลเด้นไลน์

บิสซิเนส จำกัด (ในเครือสหฟาร์ม) ประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออก แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ตั้งอยู่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 บ้านลำตะคล้อ ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และเป็นสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา

มากที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้สั่งปิดโรงงาน พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด และ

สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกับทางบริษัท เร่งช่วยกันตรวจสอบเชิงรุก เพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่ม ทั้งพนักงานบริษัท คนงานไทย และ

แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ซึ่งมีทั้งหมดจำนวนกว่า 6,500 ราย โดยได้เริ่มดำเนินการตรวจมาตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เป็นต้นมา

โดยช่วงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 24 ก.ค.2564 ได้สรุปยอดการสุ่มตรวจ Antigen test kit โดยมีแรงงานมาลงทะเบียนทั้งหมด

6,587 ราย เป็นแรงงานไทย 2,503 ราย แรงงานต่างด้าว 4,084 ราย ผลที่พบเป็น Negative หรือผลลบ (ไม่ติดเชื้อ) จำนวนทั้ง

สิ้น 3,410 ราย เป็นคนงานไทย 2,131 ราย แรงงานต่างด้าว 1,279 ราย และผลเป็น Positive หรือผลบวก (ติดเชื้อ) ทั้งสิ้น

3,177 ราย โดยเป็นคนงานไทย 372 ราย และแรงงานต่างด้าว 2,2805 ราย

ทีมสอบสวนโรคอำเภอบึงสามพัน ได้ออกดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวน 3 หมู่บ้าน ผล

สรุปการสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงในชุมชน จำนวน 115 ราย พบผู้ติดเชื้อ (ผลบวก) จำนวน 19 ราย และจะเร่งดำเนินการสุ่มตรวจเชิง

รุกเพิ่มเติม ให้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่วงรอบโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันและลดอัตราการแพร่ระบาดให้ลดลง พร้อมทั้ง

อำเภอบึงสามพัน ได้เตรียมการวางแผนการฉีดวัคซีนโดยเร่งด่วน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีผลการตรวจเป็นลบในพื้นที่รอบโรงงาน

ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านเพิ่มเติม