กรุงเทพ ประกาศหากประชาชนพบคนป่วยริมทาง โทรแจ้ง 1300 ได้ตลอดเวลา

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังมีการระบาดเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ซึ่งภาครัฐได้ดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคอย่างเนื่อง รวมทั้งได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการตามการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ด้วย สำหรับกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของประเทศ สถานการณ์การระบาดของโรคได้ส่งผลกระทบทั้งในระดับประเทศ และส่งผลกระ

ทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนทุกระดับ

ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและ

สังคมซึ่งอาจส่งผลให้คนไร้บ้านมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนสูงขึ้น จึงประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธารณะที่มีคนไร้บ้านพัก

อาศัยอยู่ อาทิ บริเวณหัวลำโพง ถนนราชดำเนิน และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนไร้บ้านอาศัยอยู่จำนวนมาก เพื่อ

สำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้ไร้บ้าน ดังนี้ ให้คำปรึกษาแนะนำโดยเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้

กลุ่มเป้าหมายรับทราบว่ามีบริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ยารักษาโรค ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล

กลุ่มคนไร้บ้านและจัดเตรียมที่พักสำหรับคนไร้บ้านที่สมัครใจเข้ารับบริการ อาทิ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร บ้าน

มิตรไมตรี (เขตดินแดง) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและคอยอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับผู้เข้าพักอาศัย พร้อมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค และ

หน้ากากอนามัย โดยจะแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

(โควิด 19)ให้กับผู้เข้าพักทุกคนด้วย

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้บูรณาการตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับคนไร้บ้าน โดยร่วมกับ

หน่วยงานของพม. มูลนิธิอิสระชน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรง

พยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค จัดทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก ลงพื้นที่บริเวณศูนย์สุวิทย์ วัดหนู เขตบางกอกน้อย สถานีรถไฟ

หัวลำโพง เขตปทุมวัน และบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม เขตพระนคร เบื้องต้นได้ตรวจคัดกรองเชิงรุกคนไร้บ้าน จำนวน 193

คน ผลพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 18 คน และได้นำส่งสถานพยาบาลเพื่อทำการรักษาแล้ว ส่วนคนไร้บ้านที่เหลือได้นำส่งไปยังศูนย์

พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี (บ้านพูนสุข)

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นคนไร้บ้านเจ็บป่วยในพื้นที่สาธารณะหรือริมถนน สามารถโทรแจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม

โทร.1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือและส่งต่อรักษาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม