เจอในโรงงาน ลามไม่หยุด พบต่างด้าวในโรงผลไม้กระป๋องติดเชื้อ 141 ราย

กรณีพบแรงงานต่างด้าวโรงงานผลไม้กระป๋อง หมู่ 7 ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 49 คน ติดเชื้อโควิด ทำให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกคำสั่งปิด บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำกัด และบริษัทในเครือ (5 แห่ง) บริษัท ฟรุตตี้

ดราย จำกัด และหมู่บ้านหัวพงษ์ หมู่ที่ 7 ต.แสนตอ อ.ทำมะกา จ.กาญจนบุรี ชั่วคราวรวม 7 โรงงาน และปิดหมู่บ้านหัวพงษ์ ซึ่ง

อยู่ใกล้เคียงโรงงาน เป็นเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และสะดวกในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงาน

และชาวบ้านในพื้นที่

ความคืบหน้า วันที่ 21 ก.ค.64 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมะการักษ์และอาสาสมัคร

สาธารณสุขในพื้นที่ เข้าตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวบริษัท ฟรุตตี้ ดราย จำกัด หนึ่งในโรงงานที่ถูกปิด โดยวางเป้า

หมายตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานต่าด้าว 1,100 คน แต่เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านการสื่อสารและการจัดทำบันทึกข้อมูล เพราะ

แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ จึงต้องใช้ล่ามแปลภาษาตลอดเวลา

ทำให้ใช้เวลาตรวจค่อนข้างนาน เจ้าหน้าที่จึงตรวจหาเชื้อแรงงานต่างด้าวชุดแรกได้เพียง 414 คน โดยใช้วิธีตรวจด้วยชุดตรวจ

Rapid Test พบมีผู้ติดเชื้อ 141 คน จึงนำไปตรวจสวอป เพื่อความชัดเจน พบทั้ง 141 คน มีผลตรวจเป็นบวก จึงนำตัวไปเข้าสู่

กระบวนการรักษาตามขั้นตอน

ในส่วนของกลุ่มแรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าว รวมถึงชาวบ้านซึ่งยังไม่ได้รับการตรวจอีกกว่า 2,000 คน จ้าหน้าที่จะเร่งเข้า

ตรวจหาเชื้ออย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ในการดำเนินการ

สำหรับการปิดหมู่บ้านหัวพงษ์นั้น เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการเข้า-ออกหมู่บ้าน ป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบออกจากหมู่บ้าน ก่อนจะได้

รับการตรวจหาเชื้อให้เรียบร้อย โดยวันนี้ จะเป็นการตรวจหาเชื้อในกลุ่มแรงงานชาวไทย 700 คน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

ใน 1 วัน

อ่านเพิ่มเติม