งดเข้าโลตัสทุกสาขา

เรี ยกได้ว่าเป็นเรื่ องร าวที่ชาวโซเชี ยลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

หลังได้มีกระแสข่ าวออกมาว่าพนักงานค ลังของโลตั ส ติ ด cv-19 จึงประก าศเตือ น

สำหรับคนที่เข้าห้ างโลตั สให้ระวั ง เนื่ องจากพนักงานคนดังกล า่วทำงานที่ค ลัง

และสิ นค้ าต้องถูกนำไปกระจ ายตามสาขาต่างๆ โดยได้โพ สต์ระบุข้อความว่า

งดเข้าโลตั สทุกสาขาเด้อที่ศูน ย์กระจ ายสินค้ าโลตั ส พนักงานติ ด 300 กว่าคน

สิ นค้ าไม่รู้กระจ ายไปที่ไหนบ้ าง ระมั ดระวั งด้วยครับ

โพส ต์ดังกล่ าว

แต่ก็ได้มีพนักงานบ างส่วนได้ออกมาบอกว่า ของทุกชิ้นนั้นได้ผ่ านการทำความสะอาดด้วยแอล กอฮ อล์แล้ว ปลอดภั ยแน่นอน

ระมั ดระวั งกันด้วยจ้า

อ่านเพิ่มเติม