รู้หรือไม่มรดกโอนให้ใคร เมื่อเจ้าของจากที่ไป

วันนี้เราจะพาคุณไปดูการโอนย้ายมรดกที่ดิน เมื่อเจ้าของได้เสี ย ชี วิ ตไปแล้ว ว่าจะต้องทำอย่ า งไร ใครจะเป็นคนได้รับมรดก

ที่ดินผืนนี้ กับ มรดกที่ดินต้องโอนให้ใคร เมื่อเจ้าของที่ดินเจ้าเดิมได้จากไปแล้ว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ า งไรบ้าง เพื่อจะได้

ครอบครองมรดกที่ดิน

เมื่อมีคนจากไปมรดกย่อมตกทอดแก่ ท า ย า ท ถ้าเป็นทรัพย์สินเล็ก น้อย ก็จัดสรรปันส่วนกันได้ง่าย แต่ถ้าเป็นพวกที่ดินบ้าน

หรืออสังหาริมท รั พ ย์ใด ที่ต้องไปจดทะเบียนก็อาจจะยุ่งย า ก หน่อย

วันนี้เรามาดูกันเ รื่ อ งการรับมรดกที่ดินกันคร่าว มรดกที่ดิน เมื่อมีคนจากไป ท า ย า ท จะรับมรดกอาจทำได้ 2 วิธี คือ จูงมือ  ทา ย า ท กันไปโอนที่สำนักงานที่ดิน และอีกวิธีคือตั้งผู้จัดการมรดก ซึ่งต้องไปขึ้นศาล

การโอนมรดกที่สำนักงานที่ดิน

1. นำหลักฐานสิทธิในที่ดินไป เช่น โฉนดที่ดิน

2. หลักฐานม ร ณ ะ บัตร

3. หลักฐานการเป็นผู้มีสิทธิรับมรดก เช่น เป็นลูก เป็น ภ ร ร ย า พินัย ก ร ร ม

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วเชื่อว่าผู้ขอเป็น ท า ย า ท มีสิทธิรับมรดกตามที่ขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำการประกาศมรดกมีกำหนด ๓๐ วัน แล้วก็จดทะเบียนให้ถ้าไม่มีคัดค้าน ซึ่งจริง มันมีรายละเอียดมากกว่านี้ ยังไงลองติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อสอบถามรายละเอียดดู

ส่วนการโอนที่ดินโดยตั้งผู้จัดการมรดกสามารถทำได้

1. ให้ทา ย า ท ร้องขอต่อศาลให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกทา ย า ท ต้องไปให้การที่ศาล

2. จะมีการจดทะเบียนผู้จัดการมรดก

3. หลังจากนั้น ผู้จัดการมรดก ก็ไปจดทะเบียนได้เลย เจ้าหน้าที่ก็จะรับจดทะเบียนให้

ฟังดูเหมือนง่าย แต่เอาเข้าจริง ใช้เวลาอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าจะโอนที่ดิน ยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนตามที่กฎหมาย กำหนดต่อไป… การเตรียมตัวหรือเตรียมความพร้อมไว้จึงเป็นสิ่งที่ดี การทำพินัย ก ร ร ม ก็มิได้เป็นการลดทอนอายุตัวเองต ามคว า มเ ชื่ อแต่ อ ย่ า ง ไร

แต่เป็นการเตรียมตัวไม่ ป ร ะ ม า ท ในชีวิตมากกว่า รวมทั้งเป็นการดีที่จะมอบทรัพย์สินให้กับคนที่เราไว้ใจที่จะดูแลต่อจากเราได้ ในทุกเ รื่ อ งหากมีการเตรียมความพร้อมก็จะไม่ก่อให้เกิ ดปัญหาต ามมาค่ะ

อ่านเพิ่มเติม