ไทม์ไลน์รับงานเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33

วันที่ 21 ก.ค.64 นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยผ่านรายการวิทยุรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่องสำนักงานประกันสังคมกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อก

ดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัด

นายนันทชัย กล่าวว่า ตามที่ภาครัฐมีมาตรการยกระดับคุมเข้มการระบาดโควิด-19 พื้นที่เสี่ยงเริ่มจาก 6 จังหวัด กทม. นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรปราการ เป็น 10 จังหวัด เพิ่ม นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และล่าสุดเป็น 13

จังหวัด เพิ่ม อยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ทำให้หลายกิจการไม่สามารถเดินต่อได้

จึงมีมาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ดังกล่าวใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ 1.ก่อสร้าง 2.ที่พักแรมและ

บริการด้านอาหาร 3.ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 5.การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยาน

ยนต์และจักรยานยนต์ 6.การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7.ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 8.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และ

กิจกรรมทางวิชาการ 9.กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

โดยเงินเยียวยาล็อตแรก (จากเงินกู้การคลังของภาครัฐ) ที่ใช้ฐานข้อมูลผู้ประกันตนของประกันสังคม (สปส.) จะจ่ายให้ผู้

ประกับตนมาตรา 33 ใน 10 จังหวัด ในวันที่ 6 ส.ค.64 ตามมติครม. อนุมัติเยียวยาไปก่อนหน้านี้ มีนายจ้างประมาณ 160,000

ราย เป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมี 2.8 ล้านราย เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาท ส่วนที่เพิ่มมาอีก 3 จังหวัดล่าสุด ต้องทำ

รายละเอียดส่งให้ครม.อีกครั้ง คาดว่าจ่ายได้จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนกลางเดือนหน้าส.ค.64

ส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 39 (ผู้ที่เคยอยู่มาตรา 33 มาก่อน) และผู้ประกอบอาชีพอิสระมาตรา 40 ที่จะได้รับ 5,000

บาท ตอนนี้ สปส.มีข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ใน 10 จังหวัด ประมาณ 1,500,000 คน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนเดิมที่

สมัครมานานแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ยังไม่ข้อสรุปคือ การตีกรอบแรงงานอิสระที่จะได้รับเงินเยียวยา ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) กำลังดูให้ว่าจะตีความอาชีพอิสระแบบไหน เป็นคนกลุ่มไหนบ้างในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่สอดคล้องกับฐาน

ข้อมูลของประกันสังคม โดยหลักการใช้คำว่าผู้มีอาชีพอิสระและประกอบอาชีพ “ในปัจจุบัน” เรากำลังดำเร่งเนินการในเรื่องนี้

ดังนั้นเราจะยังไม่นำข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ขึ้นให้เช็กสิทธิในเว็บไซต์ แต่อยากให้ชำระเงินให้เป็นปัจจุบันไว้ ซึ่ง

ตั้งแต่ที่ครม.มีมติให้สมัครเพิ่มได้ภายในเดือนก.ค.นี้ ก็มีผู้ให้ความสนใจเนืองแน่น

ส่วนขั้นตอนจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 10 จังหวัด 9 กิจการ จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัว

ประชาชน จึงอยากให้ผู้ประกันตนนำสมุดบัญชีธนาคารผูกกับพร้อมเพย์ไว้

หากลูกจ้างรายใดพบว่าตนไม่ได้รับเงินในวันที่ 6 ส.ค. เบื้องต้นขอให้สอบถามนายจ้างถึงเรื่องประเภทกิจการว่าเข้าข่าย 9

กิจการหรือไม่ และส่งเงินสมทบให้เป็นปัจจุบันหรือหรือไม่ มีส่งตกหล่นหรือไม่ เพราะตอนที่เราทำโครงการ ม.33 เรารักกัน พบ

มีผู้ประกันตนหลายคนที่นายจ้างส่งเงินตกหล่น

อ่านเพิ่มเติม