ก่อนออกจากบ้านท่องตอนเช้า 5 นาที ชีวิตราบรื่น

อรุณสวัสดิ์ ท่านผู้เจริญทุกท่าน ข้าพเจ้า……ขอเชิญทุกท่าน ร่วมสร้างเหตุอันเป็นมหามงคล ด้วยการกล่าวคำสมาทานศีล

และสวดมนต์ให้พรแก่ตนเอง เพราะศีล เป็นเบื้องต้น ศีล เป็นที่ตั้ง ศีล เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลาย และ

เป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้ บ ริ สุ ท ธิ์ แล้ว จะเป็นเหตุให้เข้าถึงความ พ้ น ทุกข์

คือ พระนิพพาน ดังนั้น ข้าพเจ้า ขอเชิญท่านผู้เจริญ สำรวมกาย วาจา ใจ ตั้งจิตเป็นสมาธิ กล่าวสมาทานศีลพร้อมกัน

บทนมัสการพระพุทธเจ้า ( ๓ จบ) นะโม ตัสสะ , ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทนมัสการพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภควันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ –“พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า”)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ – “ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า”)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ –“สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า”)

สรณคมนปาฐะ

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง

สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

สมาทานศีลย่อ

พุทโธ ธัมโม สังโฆ ศีลข้อ ๑ ไม่เอา ชี วิ ต สั ต ว์ ศีลข้อ ๒ ไม่ลักทรัพย์ ศีลข้อ ๓ ไม่ประพฤติ ผิ ด ใ น ก า ม

ศีลข้อ ๔ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูด ส่ อ เ สี ย ด ไม่พูดนินทา ไม่พูดเพ้อเจ้อ

ศีลข้อ ๕ ไม่ดื่ม สุ ร า แ ล ะ ข อ ง มึ น เ ม า

บัดนี้ข้าพเจ้า ตั้งใจรักษาศีลแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีล ข้าพเจ้าผู้มีศีล มีความละอายต่อการกระทำความชั่วทั้งปวง มีความ

เกรงกลัวต่อผลของ บ า ป ก ร ร ม ข้าพเจ้าผู้มีศีล มีหิริโอตัปปะ ณ บัดนี้มีกายเป็นมนุษย์ มีใจเป็นเทวดา เป็นมนุษเทโว

เข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลาย ขอเทวดาผู้เป็นสหายของข้าพเจ้า จงคุ้มครองรักษาให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลก

และทางธรรม ปรารถนาสิ่งใดเป็นกุศลจงสำเร็จ จงสำเร็จ จงสำเร็จ สิ่งใดไม่เป็นกุศล ขอให้ข้าพเจ้ามีทางเลือกอื่น หรือมีอุปสรรค

จนกระทำไม่สำเร็จ และโปรด จ ง คุ้ ม ค ร อ ง ป้องกัน ให้ข้าพเจ้า ปลอดภัยในที่ทุกสถาน มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง

ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเทอญ

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากความทุกข์ ป ร า ศ จ า ก เ ว ร ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ปราศจากความทุกข์กาย

ทุกข์ใจขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษา กาย วาจา ใจ ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ เ สี ยชีวิต ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงอย่ามี เ ว ร

ซึ่งกันและกันเลย จงอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย จงมีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

คาถาบูชาพระอุปคุต

อุปคุตโต จะมะหาเถโร สัมพุทเธนะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โส อิทานิ มะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต อะหัง

วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปัททะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

อ่านเพิ่มเติม