เราได้ลดค่าไฟเท่าไหร่ มาตการเยียวยาช่วยเหลือลดค่าไฟ

ในช่วงที่มีประกาศการควบคุมการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อลดการระบาดของสถานการณ์โควิด 19 ที่ยอดผู้ป่วยกำลังพุ่งสูง

ซึ่งรัฐบาลก็มีมาตรการเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบ การออกโครงการช่วยเหลือผู้ซื้อ เป็นมาตรการที่ช่วย

เหลือในเบื้องต้น

ล่าสุด วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ยังมีอีก 1 มาตรการที่รัฐบาลได้คลอดออกมาเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน

อีกส่วน นั่นคือ มาตรการการลดค่าไฟ ของการไฟฟ้านครหลวงที่รับผิดชอบดูแลการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ,

นนทบุรี และสมุทรปราการ มีมาตรการทั้งหมด ดังนี้

มาตรการที่ 1

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 จะได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ)

โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใน รอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 25644

ทั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ

ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน มีเครื่องวัด

ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ 220 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย

ตัวอย่าง : หากท่านใช้ไฟตลอดทั้งเดือน ไม่เกิน 90 หน่วยแรก ท่านจะได้รับค่าไฟฟรี แต่หากท่านใช้ไฟ 140 หน่วย

ท่านจะได้รับค่าไฟฟรี 90 หน่วยแรก ส่วน 50 หน่วยที่เหลือ จะถูกนำมาคิดค่าไฟ

มาตรการที่ 2

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนกรกฎาคม

และสิงหาคม 2564 โดยใช้หน่วยของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบสัดส่วนการลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามจริงที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

ใช้ไฟฟ้ามากกว่าหน่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะมีแนวทางดำเนินการดังนี้

(1) ถ้าใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(2) ถ้าใช้ไฟฟ้าระหว่าง 500 – 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟในหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บวกกับหน่วยที่เพิ่มขึ้น

จากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 50

(3) ถ้าใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟในหน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บวกกับหน่วยที่เพิ่มขึ้นจาก

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในอัตราร้อยละ 70

ทั้งนี้ บ้านอยู่อาศัยประเภท 1.2 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง

โดยต่อผ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเครื่องเดียว มีอัตราปกติปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินกว่า 150 หน่วยต่อเดือน

มีเครื่องวัดขนาด 15 (45) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย

ส่วนประเภท 1.3 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่อาศัย วัดและโบสถ์ของศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง

แต่คิดค่าไฟอัตราตามช่วงเวลาของการใช้งาน

ตัวอย่าง : ท่านคือผู้ที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยในแต่ละเดือน สมมุติในเดือนกุมภาพันธ์ ท่านใช้ไฟไป 150 หน่วย

คิดเป็นเงิน 400 บาท แต่ในเดือนกรกฎาคม ท่านใช้ไฟ 170 หน่วย ท่านจะถูกคิดเงินเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ คือ 400 บาท

แต่หากท่านใช้ไฟน้อยกว่า 140 หน่วย ท่านจะถูกคิดตามจริง ซึ่งน้อยกว่า 400 บาท

มาตรการที่ 3

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 (อัตราปกติ) และ 2.2 (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้) โดยได้รับค่าไฟฟ้าฟรี

100 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยโดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

มาตรการที่ 4

ได้รับการขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ถึงเดือนธันวาคม 2564 ผู้ที่ได้รับสิทธิมีดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง

ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

ประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร

ลดค่าไฟ

ภาพจาก การไฟฟ้านครหลวง MEA

วิธีตรวจรอบการใช้ไฟฟ้าว่าเป็นวันไหน

หน่วยเดือนฐาน กุมภาพันธ์ 2564 จดหน่วยระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2564 หรือบิลค่าไฟในเดือนกุมภาพันธ์

หน่วยเดือนที่ได้รับสิทธิ์ กรกฎาคม 2564 จดหน่วยระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

หน่วยเดือนที่ได้รับสิทธิ์ สิงหาคม 2564 จดหน่วยระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

วิธีการใช้สิทธิ์

จะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้ารอบเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใด และสามารถตรวจสอบ

ค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดในใบแจ้งค่าไฟฟ้า MEA Smart Life Application

อ่านเพิ่มเติม