สินเชื่ออิ่มใจ กู้เงินแสนไม่ต้องมีหลักประกัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านอาหารหรือ

เครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ด้วยการปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์การอนุมัติ

“สินเชื่ออิ่มใจ” วงเงิน 2,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการกู้ได้ รายละไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้

หลักประกันการกู้ และให้ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรก กำหนดระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (รวมระยะเวลาปลอดชำระแล้ว)

ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ร้านอาหารแบบใดบ้างสามารถยื่นกู้ได้

ธุรกิจร้านอาหารที่สามารถยื่นขอกู้ตามมาตรการสินเชื่ออิ่มใจได้ จะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวร

ร้านที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์

ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ฟู้ดคอร์ท

ร้านอาหารที่มีลักษณะ Food Truck, Pop-Up Store, Booth & Kiosk

โดยทางธนาคารจะพิจารณาวงเงินให้กู้ตามขนาดของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

ไม่ลดการจ้างลูกจ้าง เพื่อช่วยกันประคับประคองผู้ที่เดือดร้อนให้สามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

หาบเร่ แผงลอย กู้ได้หรือไม่

สำหรับผู้ขายอาหารประเภทหาบเร่ แผงลอย หรือ รถเข็น สามารถใช้บริการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่านช่องทางแอป MyMo

โดยจะมีวงเงินให้กู้อยู่ที่รายละไม่เกิน 10,000 บาท หรือถ้าเป็นกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สินเชื่อมากกว่า

อาจใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยว วงเงินให้กู้รายละ 500,000 บาท

ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่

นาคารจะเปิดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร ลงทะเบียนกู้ทางเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่

11 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ลงทะเบียนขอกู้

เอกสารในการข้อกู้ สินเชื่ออิ่มใจ

แนบรูปถ่ายสถานประกอบการ

รูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

โดยหลังจากยื่นเอกสารแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ภายใน 5 วันทำการ

โดยผู้ที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะสามารถยื่นขอกู้ได้ที่แอป MyMo ในขั้นตอนถัดไป รวมระยะเวลาอนุมัติ ไม่เกิน 7 วันทำการ

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อไปได้ที่ GSB Contact Center หมายเลข 1115 หรือ เฟซบุ๊ก GSB Society

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก GSB Society

อ่านเพิ่มเติม