ล็อคดาวน์รอบนี้ รัฐจะเยียวยาช่วยเหลืออะไรบ้าง

กระทร วงการค ลัง เปิ ดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

น ายกรั ฐมนตรี จะประชุมวงเล็กร่วมกับทีมเศร ษฐกิจ อาทิ น ายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

รองน ายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงพลังงาน น ายอาค ม เติมพิทย าไพสิฐ

รั ฐมนตรีว่าการกระทร วงค มนาค ม น ายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษ ฐกิจและ​สังค มแห่งชาติ

น ายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขล า ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เพื่อออกมาต รการเยี ยวย าประชาช น

และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระ ทบจากคำสั่งล็อ กด าวน์และประกา ศเค อร์ฟิว

มาต รการเ ยียวย าประชาช นที่จะออกมาเบื้อ งต้นอาจมีการแจ กเงิ นเยีย วย าให้ผู้ที่ขาดร ายได้

รวมไปถึงมาต รการช่วยเห ลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระท บจากการประก าศเค อร์ฟิว และล็ อกด าวน์

ซึ่งจะต้องพิจ ารณาว่าจะเป็นการช่วยเหลื อประชาช นและผู้ประกอบการที่อยู่ใน 10 จังหวั ด

ที่มีการล็ อกด าวน์และประก าศเค อร์ฟิว หรือจะช่วยเห ลือเป็นวงกว้าง

พล.อ.ประยุทธ์ได้มอบหม ายให้กระทร วงการค ลังและสภาพัฒน์ จัดทำข้อเสนอทั้งหมดมาให้

พิจ ารณาในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรั ฐมนตรีเห็นชอบในวันที่ 13 ก.ค. 64

มาต รการเยี ยวย าที่จะออกมาในครั้งนี้ส่วนให ญ่จะเป็นการใช้เงิ นจากพระร าชกำหนดให้อำนาจ

กระทร วงการค ลังกู้เงิ นเพื่อแ ก้ไขปั ญหาเศรษ ฐกิจและสังค ม จากการระบ าดของโร คติ ดเชื้ อCV2019 หรือ พ.ร.ก.กู้เ งิน

จึงต้องจับตาว่ามาต รการเยี ยวย าที่พล.อ.ประยุทธ์จะเค าะออกออกมาในครั้งนี้จะมีอะไรบ้ าง

Post Views: 158

อ่านเพิ่มเติม