ผู้ถือบัตรคนจนเฮ รับเงินเยียวยาเพิ่ม

บั ตรคนจน หรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนกรกฎาค ม 2564 มีร ายการดังนี้ วันที่ 1 กรกฎาค ม 2564

-โคร งการช่วยเหลือ เพิ่มกำลังซื้อ ผู้ที่มีบัต รคนจน หรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ทุกคนไม่ต้องลงทะเบี ยนเพิ่ม

จำนวน 200 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาค มถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงิ น

ไม่เกิน 1,200 บ าทตลอดระยะเวลาโครงการ (กรณีมีวงเงิ นคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป)

-วงเงิ นชำระค่ าสินค้ าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน ตามเก ณฑ์ร ายได้ ผู้ที่มีร ายได้ต่ำกว่า

30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นช่วยเหลือ 300 บ าทต่อเดือน ผู้ที่มีร ายได้สูงกว่า 30,000 บ าทต่อปี แต่ไม่เกิน

00,000 บ าท จะได้รับเงิ น 200 บา ทต่อเดือน

-เงิ นค่ ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้) ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ แบ่งเป็น

–ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บ าทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมโค รงการเท่านั้น

วันที่ 15 กรกฎาค ม 2563

-เงิ นคืนภ าษี 5% สำหรับผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัต ร แล้วใช้เงิ นจากบั ตรรูดซื้อสินค้ า

และบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ หรือร้ านค้ าเอกช นอื่น ๆ ที่จดทะเบีย นภ าษีมูลค่ าเพิ่มโดยรั ฐจะคืน

ภ าษี VAT 5% ให้ผ่ านบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สาม ารถนำบั ตรคนจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้

หรือรูดซื้อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้ าอื่น ๆ ที่ร่วมโค รงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบั ตรคนจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับ

วันที่ 18 กรกฎาค ม 2564

–ค่ าไฟฟ้ า ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน กรณีใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟ รีตามมา ตรการปัจจุบัน กรณีที่ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ใช้สิ ทธิ์ตามมาตร การนี้ ในวงเงิ น 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด

ผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้าทั้งหมด (กดเป็นเงิ นสดได้)

-ส่วนลดค่ าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบีย นไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่ าน้ำประปาไม่เกิน 100 บ าท

ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณ ฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือบั ตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิ น 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน

จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด (กดเป็นเงิ นสดได้)

วันที่ 22 กรกฎาค ม 2564

-เงิ นช่วยเหลือผู้พิก าร 200 บ าท ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2563 เป็นต้นไป สืบเนื่ องจาก ครม.

มีมติให้เพิ่มเบี้ ยความพิก ารอีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าทต่อเดือน สำหรับผู้พิก ารที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

และมีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสาม ารถสอบถามข้อมูลการจ่ ายเงิ นได้ที่ Call Center

บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบั ญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 ในวัน-เวลาร าชการ

อ่านเพิ่มเติม