เห็นด้วยหรือไม่ถ้าหากเยียวยาเพิ่มทั้ง 3 โครงการ

วันที่ 7 กรกฎาค ม 2564 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบั ติการ ศูนย์บริหารสถ านก ารณ์แพ ร่ระบ าด CV19) หรือ ศปก.ศบค.

กล่ าวถึงข้อเสนอให้ ศบค.ล็อกด าวน์ เนื่ องจากตัวเล ขผู้ติดเพิ่มสูงขึ้นอย่ างต่อเนื่ องว่า ได้ยินอย่ างนั้นเหมือนกัน

แต่ตอนนี้รอข้อเสนออย่ างเป็นทางการ และรับฟังความเห็นจากทางกระทร วงสาธ ารณสุขก่อนเป็นลำดั บแรก

โดยจากนั้นจะหารือกับหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องต่อไป ขณะนี้ตัวเล ขผู้ติ ดยังทรงตัวอยู่ แต่ตัวเล ขจะถึงขั้นไหนค่อยมาว่ากันอีกที

รอข้อเสนอจากสาธ ารณสุข รอข้อเสนออย่ างเป็นทางการ ก็คงพิจารณ าอย่ างที่บอก ศบค.

เร าบริหารสถ านก ารณ์ เร าต้องฟังกระทร วงสาธา รณสุขเป็นอันดั บแรก และหารือกับหน่ วยงานที่เกี่ย วข้อ ง

เร าฟังครับ เพร าะตัวเล ขมันทรงอยู่ ก็คงต้องรับพิจ ารณาในเรื่องนี้ แต่ว่าควรจะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที พล.อ.ณัฐพลกล่ าว

พล.อ.ณัฐพลกล่ าวต่อว่า อย ากให้สื่อมวลช นทำความเข้าใจคำว่า ล็อกด าวน์ หม ายความอย่ างไร

ถ้าเป็นเหมือนตอนเดือนเมษายน 2563 คือการล็อกด าวน์จริง เพร าะรวมถึงการเคอ ร์ฟิวด้วย แต่หลังจากนั้น

ไม่ใช่ล็อกด าวน์ เป็นเพียงการปิ ดกิจการและจำกั ดการเคลื่ อนย้ าย ฉะนั้น ถ้าใช้คำว่าล็อกด าวน์

ในขณะนี้ที่เป็นการปิ ดบ างกิจการ คนจะเข้าใจว่าเหมือนเดือนเมษายน 2563 ซึ่งความหม ายจะผิ ดเพี้ย นไป

ผู้สื่อข่ าวถามว่า จะพิจ ารณาเรื่องนี้ในวันที่ 12 กรกฎาค มนี้หรือไม่ พล.อ.ณัฐพลกล่ าวว่า ถ้าตัวเล ขเพิ่มขึ้น

ก็อาจจะเร็วกว่านั้น แต่ถ้ายังเป็นลักษณะขึ้นลงแบบนี้ อาจรอดูสถ านก ารณ์ให้ครบ 15 วัน เพื่อประเมินสถ าน การณ์

ทีเดียวแล้วดูให้ครบถ้วน โดยจะทำอย่ างอื่นไปด้วย เช่น ควบคุมการเคลื่ อนย้ าย การแ ก้ปั ญหารักษาพย าบ าล เรื่ องเตียงไม่พอ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม