อนุมัติแล้ว ลดค่าน้ำค่าไฟให้ 2 เดือน เงื่อนไขมีอะไรบ้าง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎา ค ม 64 ครม.อนุมัติ ลดค่ าน้ำค่ าไฟ เป็นเวลา 2 เดือน ในพื้นที่ล็อกดาวน์ 10 จังหวัดได้แก่

กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปร าก าร สมุทรสาคร นร าธิวาส ปัตต านี ยะลา และสงขลา

1. #ลดค่ าน้ำ ในพื้นที่ระยะเวลา 2 เดือน ในรอบบิล ส.ค.- ก.ย. 64

– ค่ าน้ำประปา ลด 10% สำหรับบ้ านอยู่อาศัยและกิจการขน าดเล็ก ระยะเวลา 2 เดือน (ไม่รวมส่ วนร าชก ารและรั ฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน

2. ลดค่าไฟ ในพื้นที่ระยะเวลา 2 เดือน ในรอบบิล ก.ค.- ส.ค. 64

– สำหรับบ้ านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิ ทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่ วยแรก

– สำหรับบ้ านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้คิดดังนี้

1. หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่ าไฟฟ้าต ามหน่วยก ารใช้จริง

2. หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือน ก.พ. 64 หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64

3. หากใช้ 501 – 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50

4. หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่ าไฟเท่ ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่า

หน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตร าร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนก ารคิดภ าษีมูลค่าเพิ่ม

– สำหรับกิจก ารขนาดเล็ก ให้สิ ทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่ วยแรก

– สำหรับกิจก ารขน าดกลาง ขน าดใหญ่ เฉพ าะอย่ าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และก ารสูบน้ำเพื่อก ารเกษตร

ให้ยกเว้นก ารเรียกเก็บอัต ร าค่ าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้ นเดือน ธ.ค 64

อ่านเพิ่มเติม