ทิสโก้ คืนรถจบหนี้ ช่วยคนผ่อนรถไม่ไหว ไม่เสียเครดิต

วันนี้ (13 ก.ค.2564) ธนาคารทิสโก้ ได้เผยรายละเอียดในมาตรการ คืนรถจบหนี้ ของธนาคาร สำหรับคน

ที่ผ่อนรถไม่ไหว ในสถานการณ์โควิด 19 สามารถนำรถมาคืนได้ทันที โดยหากรถยนต์ที่นำมาคืน แล้วธนาคาร

นำไปประมูลต่อ ได้ราคาต่ำกว่าภาระหนี้ที่คงค้าง ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างคืน ธนาคารจะยกหนี้และปิดบัญชีให้

ไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจะรายงานข้อมูลเครดิตบูโรโรเป็นปิดบัญชี ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการ

ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ และเมื่อผ่านวิกฤตแล้ว ยังขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ ได้อีก

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับมาตรการฯ

1.เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)

2.เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีรายได้ลดลงและไม่สามารถ

ชำระค่างวดตามสัญญาเดิมได้ในระยะยาว (โดยลูกค้าต้องแสดงหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ)

3.รถยนต์ยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

4.มีประวัติผ่อนชำระค่างวดตามสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด

5.ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกินกว่า 90 วัน

นับแต่วันครบกำหนดชำระ

การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผล

กระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ลูกค้าเตรียมหลักฐาน / ข้อมูลเพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

2.ลูกค้าดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ขอรับมาตรการช่วยเหลือโครงการ “คืนรถจบหนี้” โดยกรอกข้อมูล

ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้ครบถ้วน

3.เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียด และให้คำแนะนำในการนำส่งเอกสารประกอบการขอพิจารณาอนุมัติ

4.ลูกค้าจัดส่งหลักฐาน / ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภาพถ่ายสภาพรถยนต์ และเอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมายังธนาคาร

5.ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ที่นำทรัพย์สินมาคืน (กรณีได้รับการอนุมัติ)

โดยวันนัดส่งมอบรถยนต์คืนต้องไม่เกินระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับทราบผลการอนุมัติ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่

ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผล

การอนุมัติดังกล่าว

6.ลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้กู้ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล) ตามสัญญาเช่าซื้อหรือสัญญาเงินกู้เท่านั้น

นำรถยนต์มาส่งมอบคืนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

7.หลังจากประมูลขายรถยนต์เสร็จสิ้นธนาคารจะมีหนังสือแจ้งปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบ หากมูลค่ารถยนต์ที่ขายได้สูงกว่าภาระหนี้

คงค้างที่ลูกค้ามีกับธนาคาร ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบเพื่อนำเงินส่วนที่เกินภาระหนี้คืนให้แก่ลูกค้า

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก Tisco

อ่านเพิ่มเติม