กลุ่มไหนบ้าง เผย 6 กลุ่มออกจากบ้านได้ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว

จากกรณี ศบค. แถลงมาตรการล็อกดาวน์ ประกาศเคอร์ฟิว คุมเข้มพื้นที่ 10 จังหวัด ปิดห้างฯ เปิดได้เฉพาะ

ซูเปอร์มาเก็ต ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อปิดเวลา 2 ทุ่ม ขนส่งสาธารณะเปิดถึง 3 ทุ่ม สั่งปิด

“นวด สปา สถานเสริมความงาม” เริ่มตั้งด่านตรวจ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา

ซึ่งในละเอียดในประกาศ ราชกิจจานุเบกษา คำสั่งนายกรัฐมนตรี ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชกำหนตการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) เรื่องการควบคุมการเดินทาง

ข้ามพื้นที่ หรือ ล็อกดาวน์ และการห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ เคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น.

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วันนั้น ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเอาไว้ โดยเฉพาะ

การยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าว โดยระบุถึงบุคคลที่ได้รับยกเว้น 6 กลุ่มตามกรณีดังต่อไปนี้

ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในห้วงเวลาดังกล่าวเอาไว้ ดังต่อไปนี้

1. การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานในการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข

2. การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อการส่งออกหรือนำเข้า

3. การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากา

ศยานหรือสถานีขนส่ง ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว

หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้ นแรก ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทาง

ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในห้วงเวลาดังกล่าว

4. การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อม

บำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสาร โทรคมนาคม ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ผู้บริการ ด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย ผู้จำเป็นต้องดำเนินงาน

กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงาน ตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม

หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา

หรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม

ประมง ปศุสัตว์ หรือการตรวจรักษาสัตว์

6. กรณีจำเป็นอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตาม

ข้อ 1. ถึง ข้อ 5. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น

เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่มีความจำเป็นตาม ข้อ 6. แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่ออนุญาต

อ่านเพิ่มเติม