อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ช่วยเหลือลดค่าน้ำไฟช่วงโควิด 2 เดือน

วันที่ 13 ก.ค.64 ที่ประชุมครม.พิจารณาและลงอนุมัติเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน

กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ

เบื้องต้นมีมาตรการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ประกอบด้วย กทม. ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยรูปแบบการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยกลุ่มแรงงานตามมาตรา 33

จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 2,500 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน โดยเป็นการช่วยเหลือเพิ่้มเติม นอกจากเหนือ

จากมาตรการช่วยเหลือจ่ายค่าแรงร้อยละ 50 ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

ส่วนผู้ประกอบการหรือนายจ้างตามหลักการให้ความช่วยเหลือ จะได้รับความช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ่างสูงสุดไม่เกิน

200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคน จำนวน 1 เดือน

ขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย ที่ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน จะได้รับความ

ช่วยเหลือ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

สำหรับการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาต

รการควบคุมการระบาด ให้เพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่

1.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 2.สาขาการขายส่งและการขายปลีก 3.สาขาการซ่อมยานยนต์ 4.สาขากิจกรรม

การบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ 5.สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

ส่วน 4 สาขาอาชีพเดิมก่อนหน้านี้คือ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิง

และนันนาการ และกิจกรรมบริการด้านอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟ แบ่งเป็น 1.ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน

(ก.ค.-ส.ค.) 2.ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า คือ กรณีใช้ไฟน้อยกว่าหรือ

เท่ากับเดือนก.พ.ให้คิดค่าไฟตามหน่วยการใช้จริง

กรณีใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟเดือนก.พ. ให้ติดค่าไฟฟ้าแยกเป็น ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย คิดค่าไฟเท่ากับเดือนก.พ.

ส่วนผู้ใช้ไฟมากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟเท่ากับเดือนก.พ. บวกด้วยหน่วยใช้ไฟมากกว่า

หน่วยการใช้ไฟฟ้าใบแจ้งค้าไฟเดือนก.พ. ในอัตรา 50

อ่านเพิ่มเติม