ลุวัคซีนจุฬา ใช้เทคโนโลยีล้ำยุคเทียบ ไ ฟเซอร์ – โมเดอร์นา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผ ยว่า เนเจอร์ วารสา รวิทย าศาสตร์ชื่อดังของโลก

ยกย่องนักวิทย าศาสตร์ไทย พัฒนา วัคซีนโควิ ด ด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพระดับโลก เทียบชั้นวัคซีนไ ฟเซอร์และโมเดอร์นา เพื่อนำมาให้คนไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้ในราคาที่ถูกกว่ามาก

สำหรับวัคซีนดังกล่าวคือ ChulaCov19 ที่พัฒนาขึ้นโดย ศ. นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่

พัฒนาวัคซีนด้วยเทคโนโลยี mRNA เช่นเดียวกับไ ฟเซอร์และโมเดอร์นา เป็นวัคซีนที่ต่อยอดขึ้นมาเพื่อรับมือกับ โควิ ดสายพัน ธุ์แอฟริกา (B.1.351) และ

สายพัน ธุ์อังกฤษ (B.1.1.7) รวมถึงยังอาจพัฒนาให้รับมือกับสายพั นธุ์อินเดีย (B.1.617) ได้อีกด้วย

วัคซีน ChulaCov19 นี้จะเริ่มทดสอบเฟสแรกกับมนุษย์ภายในเดือนมิถุนายนนี้ โดยใช้อาสาสมัครจำนวน 100 คน เพื่อหาจำนวนโดสที่เหมาะสมในการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน โดยจะใช้บริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ผลิตวัคซีนทดลองล็อตแรก หลังจากนั้นในเดือนกันย ายนก็จะเริ่มผลิตในประเทศไทยเอง โดยบริษัท ไบโอ

เน็ต – เอเซีย (BioNet-Asia)

การทดสอบความสามารถของวัคซีน ChulaCov19 จะใช้ผลการทดสอบเทียบกับตัวอย่างเลือดจากผู้ที่ฉี ดวัคซีนไ ฟเซอร์ ในต่างประเทศ และแอสตร้าเซน

เนก้า จากประเทศไทย หากผลการทดสอบพบว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีน ChulaCov19 เทียบเท่าหรือดีกว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคทั้ง 2 ชนิดดังกล่าว

ก็น่าที่จะขออนุมัติใช้ในไทยเป็นการพิเศษโดยเร่งด่วนได้

ห้องปฏิบัติการวัคซีนของ ศ. นพ.เกียรติ ถูกก่อตั้งมากว่า 10 ปี โดยเริ่มต้นพัฒนาวัคซีนป้องกันโ รคไ ข้เลื อดออกและโร คฉี่หนู ซึ่งก็ได้มีการพัฒนา

ศักยภาพให้มีคุณภาพที่ก้าวล้ำนำสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA นี้ได้เริ่มต้นมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยร่วมมือกับมหาวิทย

าลัยแห่งเพนซิลเวเนีย ที่เป็นผู้ริเริ่มวัคซีนชนิดนี้ พัฒนาวัคซีนโร คภูมิแ พ้ขึ้น เมื่อมีการระบา ดของโควิ ดก็ได้หันมาพัฒนาวัคซีนเพื่อรับมือกับการระบ าดครั้ง

นี้

วัคซีน ChulaCov19 มีผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ด้วยศักยภาพและความร่วมมือกับมหาวิทย าลัยชั้นนำของ

อเมริกาที่มีอยู่ แต่ก็ต้องประสบกับปัญหาการสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องทุนวิจัยและการขออนุมัติให้สามารถทดลองในมนุษย์ได้ ซึ่งก็เพิ่งได้รับการอนุมัติให้

ทดสอบในมนุษย์ในเดือนมิถุนายนนี้

หากผลการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดี ประเทศไทยก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตวัคซีนชนิด mRNA ที่สำคัญประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย และเป็นประเทศ

แรกในอาเซียนที่สามารถพัฒนาวัคซีนชนิดนี้ขึ้นมาเองได้

อ่านเพิ่มเติม