4ร าศี ด วงฟื้ นตัว ร่ำร วย รุ่งเรื อง

จากที่เบื่ อๆ เหนื่ อยๆ เซ็ งๆ มาก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือนนี้คุณจะมีพลั งงานที่ดี สำห รับการให้กำลังใจตัวเอง

ทำให้คุณมุมานะมุ่งมั่นกับการทำงานและเปลี่ ยนแป ลงตัวเอง ทำให้คุณมีเส น่ห์มากยิ่งขึ้น ใครๆก็อย ากทำงานด้วย

และมอบความก้าวหน้ามอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ รวมถึงเรื่ องความรักบ างคนอาจจะได้เจอคนที่รู้สึกว่าเข้ากันได้ดี

และคนที่มีคร อบครัวแล้วก็สาม ารถเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นด้วย หล ายคู่อาจจะตกลงหมั้นหม ายหรือแต่งงานด้วยในเดือนนี้

ร าศีกรกฎ

ได้เริ่มธุรกิ จหรือทำงานใ หม่ในช่วงเดือนนี้ และหล ายคนมีงานจ๊ อบเสริมเพิ่มเติม มีงานและเงิ นเข้ามาอย่ างไม่ข าดส าย

ทั้งเงิ นพิเศ ษและเงิ นประจำที่จะเข้ามาทำให้หล ายคนค่อยๆเริ่มที่จะสามา รถสร้ างเนื้ อสร้ างตัว หรือกลับมาร่ำร วยได้อีกครั้งหนึ่ง

ร าศีสิงห์

คุณเป็น ราศีที่มีด วงโช คล าภมากร าศีหนึ่งในเดือนนี้ มีด วงทางด้ านการเสี่ ยงโ ชค หล ายคนมีความกังว ล

ภ ายในจิตใจ ในเรื่ องของการทำงานหรือการทำงานร่วมกับคนหมู่มาก แต่บอกเลยว่าในเดือนนี้คุณจะได้รับการช่วยเห ลือ

หรือเพื่ อนร่วมงานสาม ารถทำงานร่วมกับคุณได้อย่ างดี อุปส รรคหลายอย่ างที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกกังว ลจะห ายไป

คุณจะสาม ารถจัดการอุปส รรคปั ญหาเกี่ ยวกับเรื่ องงาน และสาม ารถทำเงิ นได้มากในเดือนนี้

ร าศีกันย์

ในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่พูดมาก แต่จะเน้นทำ ตั้งไจทำงานอย่ างสม่ำเสมอ ทำให้มีโอก าสเข้ามามาก

มีคนยื่นโอก าสเข้ามา งานใ หม่ งานเสริม บ างคนจับงานมากกว่าหนึ่งงาน หรือมีการลงทุนมากกว่าหนึ่งอย่ าง

อ่านเพิ่มเติม