เผยขั้นตอน วิธีอัพเดต เป๋าตัง รับ7000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและ ต้องบอกว่า ช่วเวลาแบบนี้ไม่ว่าใครก็ ได้รับ

ผ ลกระท บกันแบบทั่วใหน้า ทั่วประเทศ ทั้งภาครั ฐและเอกชน และเชิงพานิช บางกิจการถึงขนาดปิดตัวลง

ทั้งนี้ ทางรัฐบาล ได้มีาการออกนโยบาย มา ตก ารช่วยเหลื อ หลายม าตรก าร

เพื่อช่วยเหลือ ประชาชน โดยหลายๆมาตระการนั้นเพื่อความเป็นระเบียบ ต้องผ่าน แอปเป๋าตัง ของกรุงไทยนั้นเอง

ล่าสุด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลัง โอนเงิ นมาต รการ เราชนะ

ให้กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือผู้ที่ไ ด้รับสิท ธิจากม าตรการ คนละครึ่ง

และ เราเที่ยว ด้วยกัน งว ดสอง จำนวน 1000 บ

ส่วนก ารโอนเงิ นงวดถัดไป จะโอนให้จำนวน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดีถัดไป

ไทม์ไลน์การโอ นวันที่ 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2564 จนกว่าจะคร บ จำนวน 7,000 บ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะกดรับสิทธิ พร้อมรับโอนเงิ นจากมาตรการ เราชนะ จะต้องอั พเดตแอปฯ

เป๋าตัง เป็นเวอ ร์ชั่ นล่าสุดก่อน

โดยวิธีอั พเดต เป๋าตัง เวอ ร์ชั่นล่าสุด 10.33 มีวิธีกา รดังต่อไปนี้

เข้าไปที่ Play Store (สำหรับผู้ใช้แอนดรอยด์) หรือ App Store (สำหรับผู้ใช้ iOS)

ค้นหา เป๋าตัง ในช่องค้นหา

กดปุ่ม อัพเดต

จากนั้ นรอระบบทำการอั พเดต เป็นเวอร์ชั่น 10.33

หลั งจากอัพเดตเ สร็จสิ้น สามารถก ดเข้าใช้งานได้

สำหรับ ขั้นตอนการตรว จสอบเงิน สำหรับผู้ใช้งานแอ ปพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมวิธีการอั พ

เดตแอ ปฯ เป๋าตัง เป็น

เวอร์ชั่นล่าสุ ด ก่อนก ดรับสิท ธิ เราชน ะ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม