เช็กด่วน! เร าชนะ ใครไม่ได้สิทธิ์ วิธีแก้ตามนี้

ตรวจสอบสิทธิ์ “เร าชนะ” เยียวยา 7,000 ใครไ ม่ผ่านการคัดกรอง มีวิธีแก้ง่ ายนิดเดียว

เช้านี้ กลุ่ม 2 “ค นละครึ่ง-เร าเที่ยวด้วยกัน”

“เร าชนะ” มาตรการจากรั ฐบ าลที่จะเข้ามาช่วยเหลือเยี ยวยาประชาชนกลุ่มที่ได้รับความเดื อดร้ อนจากสถานการณ์การแพร่ Cv

เปิ ดให้ลงทะเบี ยนตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นการแจ กจ่ ายเงิ นทั้งหมด 7,000 บ าท เดือนละ 3,500 ต่อคนต่อเดือน

ผ่านการใช้จ่ ายผ่านบัตรค นจน ที่จะได้รับเงิ นอัตโนมัติ ส่วนกลุ่มค นละครึ่งหรือเร าเที่ยวด้วยกัน

ใช้จ่ ายผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะต้องตรวจสอบสิทธิว่าผ่านเงื่ อนไขหรือไ ม่ และกลุ่มอาชีพอิสระต่างๆ

ล่าสุด วานนี้ (4ก.พ.) นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทร วงการคลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง

เปิ ดเผยความพร้อมในการโอนวงเงิ นสิทธิ์ให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ)

ครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์จนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท

(ได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ 5,600 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขณะที่กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564

(กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท

และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท

โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม