รอกดเงินใช้ได้เลย คลังเตรียม โอนเงิ นพิเศษ และ เราชนะ

วันที่ 3 ก.พ.2564 จากที่โครงการ “เราชนะ” ที่กระทรวงการคลัง เตรียมโอนเงินเยียวยาโดยผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 3,500 บาทต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนม.ค.-ก.พ. รวมเป็นเงิน 7,000 บาทต่อคนนั้น

โดยเงินที่ได้รับ จะนำไปใช้ซื้อ หรือชำระค่าอาหาร สินค้า ค่าแท็กซี่ รถตู้ จักรยานยนต์รับจ้าง ค่าเช่าบ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-31 พ.ค.2564

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน กระทรวงการคลังได้เตรียมโอนเงินให้ผู้รับสิทธิประจำเดือน ก.พ. 2564

พร้อมเงินพิเศษจากมาตรการ “เราชนะ” เป็นเดือนแรก โดยสรุปข้อมูลการโอนเงินในเดือน ก.พ.ของผู้ได้รับสิทธิมาให้ ดังนี้

เงินประจำ เดือนกุมภาพันธ์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินประจำเดือน วันที่ 1 ก.พ. 2564 ดังนี้ เงินสำหรับซื้อของสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินค่ารถโดยสารสาธารณะ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) โดยจะโอนให้ผู้รับเงินทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น

1.ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

3.ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

เงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายละ 45 บาทต่อ 3 เดือน

โดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

เงินพิเศษ จาก เราชนะ เดือนกุมภาพันธ์

นอกจากเงินประจำเดือนแล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินจากมาตรการเราชนะ

โดยอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 เงินดังกล่าวจะโอนให้ทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

โดยรัฐจะจ่ายให้ครั้งแรกอยู่ที่ 675 หรือ 700 บาท คือ วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.,

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ., วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. และวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.2564

อ่านเพิ่มเติม