บัตรคนจนมีเฮ รัฐแจกเพิ่ม 3,000 รอรับเงิ นได้เลย

ครม.มีมติช่วยเหลือผู้ถือ “บัตรคนจน” หรือ “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ”

ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด-19 อีก 1.1 ล้านคน รายละ 3,000 บ าท เตรี ยมโอนเข้าบัตรทันที

หลังจากเมื่อวานนี้ ครม.มีมติเห็นชอบโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยี ยวย า

และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

ของกระทรวงการคลั ง กระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดย 1 ในกลุ่มที่รั ฐบ าลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ

ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” หรือผู้ถือ “บัตรคนจน” ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยี ยวย าจากโครงการใด ๆ

ของภาครัฐในช่วงที่มีการแ พร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งในกลุ่มผู้ถือ “บัตรคนจน” ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ มีจำนวนทั้งหมด 1,164,222 คน

วงเ งิ นงบประมาณทั้งสิ้น 3,492,666,000 บ าท

โดยทางสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง กระทรวงการค ลัง ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยี ยวย า และชดเชย

เป็นการจ่ายเงิ นเยี ยวย าผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” จำนวน 1,000 บ าทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

(เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิ นทั้งหมด 3,000 บ าทต่อคน

อ่านเพิ่มเติม