วิธีสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ 50,000 ไม่มีดอกเบี้ย 3 เดือน สมัครง่าย อนุมัติไว

ธนาคารเพื่อการเกษตร ระบุว่า (ธ.ก.ส.) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. โดยคิดดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 3 เดือนแรก

เพื่อ ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ สร้างงานอื่นๆ เพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือน ในวงเงิน 5 หมื่นบาท

โดย ธ.ก.ส. ระบุว่าจุดประสงค์ของสินเชื่อใหม่นี้ คือ การเป็นเงินทุนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้มีเงินทุนในการสร้างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

หรือ อาชีพอื่นๆ เช่น ใช้เป็นต้นทุนเพื่อขายอาหาร ขายสินค้าออนไลน์ เปิดร้านซักรีด ร้านเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ขายของรถเข็น นวดแผนโบราณ เป็นต้น

เงื่อนไขวิธีสมัครสินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

เป็นเกษตรกร ทายาทของเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบ ที่ได้รับผลกระทบ ที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อหาแนวทางประกอบอาชีพใหม่

ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ทั้งนี้ ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

และยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น

มีแผนการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วงเงินสินเชื่อ

กำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

การชำระคืน

ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่กู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-3 คิดดอกเบี้ยอัตรา 0% ต่อปี

เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดตามอัตรา MRR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 6.5% ต่อปี

หลักประกัน

ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กูได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง

ใช้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

ขอบคุณ ธอส.

อ่านเพิ่มเติม