เช็กวันด่วน ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ

สำหรับเบี้ยยังชีพ หรือเบี้ยผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าใชจ่ายในแต่ละเดือนตามอายุ ซึ่งหลายคนเฝ้ารอการรับลงทะเบียนรอบใหม่

ล่าสุด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้เผยข้อมูลว่า กรมประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565

ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม – กันย ายน 2564

คุณสมบัติ

ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันย ายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันย ายน 2505)

เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท

อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

เอกส ารหลักฐานในการขอรับเงิ นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

ทั้งนี้ใครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดมาข้างต้น และสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ตามวันเวลาที่กำหนดได้เลยค่ะ

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม