คนไม่มีงานทำ ออมสินให้กู้ได้ 200,000 ลงทุนก่อนได้กำไรค่อยคืน

คนไม่มีงานทำ ออมสินให้กู้ได้ 200,000 ลงทุนก่อนได้กำไรค่อยคืน

สินเชื่อ จากธนาคาร ออมสิน ตามนโยบายของทางรัฐบาล สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม โครงการ ธนาคาร ประชาชน จุดเด่นๆ ของสินเชื่อตัวนี้ คือ เป็นการ ให้เงินลงทุน หรือ เงินลงทุน แบบหมุนเวียน ในใช้ในการ ประกอบ อาชีพ หรือ ใช้เพื่อเป็นค่า ใช้จ่าย ต่อการ ดำรงชีพ หรือ ใช้เพื่อ ชำระหนี้ อื่นๆ

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้ เป็นสินเชื่อ ที่มีใว้ สนับสนุน ให้ ประชาชน ประกอบ อาชีพ หรือ ธุรกิจ ขนาดย่อม เป็นของ ตนเอง โดยเป็นการให้ สินเชื่อ เพื่อใว้เป็น เงินทุน หรือ ใช้หมุนเวียน และ ใช้ชำระหนี้ ต่างๆ

จำนวน เงินให้กู้ยืม

ให้กู้ได้ ตามความสามารถ ในการ ชำระคืน ที่ ไม่เกิน รายละ 200,000 บาท

เมื่อรวม จำนวน เงินกู้ คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของ สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน ในทุก ประเภท ณ วันที่ ทำนิติกรรม สัญญา จะต้อง ไม่เกิน ที่ 200,000 บาท/ราย

อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อ

ในกรณีที่ ผิดนัด ไม่มีการ ชำระหนี้ ให้อัตราดอกเบี้ย เป็นไป ตามประกาศ ทางธนาคาร

ระยะเวลา ในการ ชำระคืน เงินให้กู้ยืม

เงินกู้ ใน ระยะสั้น ให้มีการ ทบทวน วงเงิน ในทุกๆปี

เงินกู้ ใน ระยะยาว

วงเงิน ไม่เกิน 50,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 3 ปี
วงเงิน ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 5 ปี
วงเงิน ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 8 ปี

คุณสมบัติ ผู้สมัครขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ออมสิน

เป็นผู้ประกอบการ รายย่อย เช่น

ค้าขาย และ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค เพื่อจำหน่าย
เป็นผู้ที่มี รายได้ ประจำ เช่น

ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ลูกจ้างหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน มีเงินเดือน ประจำ
เป็นผู้ที่ ยังไม่มีอาชีพใดๆ ที่ตั้งใจ จะ ประกอบ อาชีพ

เป็น บุคคล ธรรมดา มี สัญชาติไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

มีที่อยู่อาศัย ที่แน่นอน ชติดต่อได้

มีสถานที่ ประกอบ อาชีพ และ ที่อยู่ อาศัย ที่ แน่นอน

เปิด บัญชี เงินฝาก เผื่อเรียก ที่ สาขา ที่ยื่น ขอกู้

ไม่เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน หรือ ผู้บริหาร หรือ กรรมการ ธนาคาร ออมสิน

หลัก ประกัน เงินให้กู้ยืม

กรณีที่ใช้ บุคคล มาค้ำ ประกัน ผู้ที่ค้ำ ประกัน ต้องมี คุณสมบัติ คือ

อายุ 20 ปี ขึ้นไป
มีที่อยู่ อาศัย แน่นอน ติดต่อได้
ไม่เป็น พนักงาน ออมสิน
ลงทะเบียน และ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/gsb_govs/bank_people/

อ่านเพิ่มเติม