แค่มีบัญชีออมสิน ยืมเงินออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ ผ่อนชำระ 36 งวด

แค่มีบัญชีอ อมสิน ยืมเงิ น ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละ 1000 บ. ผ่อนชำระ 36 งวด

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากธนาค ารออมสิน ที่ช่วยบรรเทาความเดื อดร้ อนจากสถานการณ์นี้

โดยการปเปิดให้เ งินกู้ ยืมเงิ น ออมสิน 50,000 ผ่อนเดือนละพันกว่าบ าท สำหรับเงื่อนไขเงิ นกู้

ยืมเงิ น ฉุ กเฉิ นรอบที่สองของธนาค ารออมสิน สินเ ชื่อช่วยประชาชนที่มีรา ยได้ประจำ

ผู้ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์นี้ ให้กู้ร าย

ละไม่เกิน 50,000 บ าท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

ธนาค ารออมสิน

คุณสมบัติ ผู้กู้ ยืมเงิ น

สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ผู้มีร ายได้ประจำ แต่มีร ายได้ลดลงหรือขา ดรา ยได้เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกร ร มท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ

และอุตสาหกร ร มที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น

เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้

เป็นผู้ฝากเงิ นประเภทเผื่อเรียกของธนาค าร

มีการต รวจสอบรา ยได้จากกรมส รรพากร (ถ้ามี)

เงื่อ นไขสินเ ชื่อ ผู้ กู้ ยืมเงิ น

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

อัตราด อกเบี้ ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาค ารกำหนด)

ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้ยืม และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี

ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยเป็นรา ยเดือน โดยหักเงิ นชำระจากบัญชีเงิ นฝากของผู้กู้

ระยะเวลาอนุมัติเ งินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

หรือจนกว่าจะครบวงเ งินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบ าท

ทั้งนี้ใครที่ต้องการกู้เงิ นกับทางธนาค ารออมสิน สามารถทำเรื่องกู้ยืมเ งินได้เลย

หากเข้าเงื่อนไขตามที่ทางธนาค ารกำหนด

ข้อมุลphurlenlen

อ่านเพิ่มเติม