ตารางโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มาแล้ว รับ 600 บาท

ตารางเงินอุดหนุนเด็ก ตุลาคมออกแล้ว

รับสิทธิ์ 1,827,303 ราย รวมเป็นเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท แบ่งออกดังนี้

รับตรงงวด 1,827,303 ราย
เป็นเงิน 1,096,381,800 บาท
จ่ายตกเบิก 325,345 ราย
เป็นเงิน 195,158,200 บาท
ผู้ที่ได้รับตกเบิกจะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนภายในปีนี้ 1 ม.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 แบบนี้จะได้รับถึงเดือนที่เดิกเกิด และผู้ที่จะได้ย้อนหลังคือ ลูกเกิด 1 ต.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 62 แล้วมาลงรับเงินอุดหนุนในปีนี้ แบบนี้จะได้รับถึงเดือนที่ลงทะเบียนเท่านั้น

✅ วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท

✅ วิธีลงทะเบียนรับเงิน 1,200 บาท

** ล่าสุดเดือนนี้จะได้รับเงินตกเบิกที่ค้างจ่ายจากเดือนที่แล้ว
ระเบียบการจ่ายเงินย้อนหลังของเด็กแรกเกิด
ระเบียบการจ่ายเงินย้อนหลังของเด็กแรกเกิด
สถิติเงินอุดหนุน “เด็กแรกเกิด”

ตุลาคม 1,827,303 ราย
กันยายน 1,763,797 ราย
สิงหาคม 1,692,290 ราย
กรกฏาคม 1,617,534 ราย
มิถุนายน 1,459,737 ราย
พฤษภาคม 1,402,804 ราย
เมษายน 1,312,705 ราย
มีนาคม 1,261,068 ราย
กุมภาพันธ์ 1,208,165 ราย
ตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณ

1.13 – ธ.ก.ส.
1.19 – กสิกรไทย
2.10 – ไทยพาณิชย์
2.50 – กรุงไทย
3.00 – กรุงเทพ
3.00 – ออมสิน
4.34 – ธนชาติ, ทหารไทย
ไม่เกิน 11.00 – ธนาคารอื่นๆ
วันเวลาอาจจะเข้าไม่ตรงกับที่แจ้งแล้วแต่พื้นที่ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตุลาคม พร้อมโอน คืนนี้
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตุลาคม พร้อมโอน คืนนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
สิทธิจากเบี้ยความพิการ
ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม