สินเชื่อประชาชนสุขใจ กู้ง่ายสุขใจ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ได้วงเงิน1O,OOO – 2OO,OOO บาท

สินเชื่อประชาชนสุขใจ กู้ง่ายสุขใจ ไม่ใช้คนค้ำ 10,000 – 200,000 บาท

เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ จากทางธนาคาร ออมสิน มีใว้ เพื่อเป็น เงินทุน หรือ ให้เป็น เงินทุน หมุนเวียน เพื่อประกอบ ธุรกิจ ทดแทน การใช้หนี้ นอกระบบ

รายละเอียด สำหรับ สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

จำนวน เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ นั้นให้กู้ ตามความ จำเป็น และ ความสามารถ ในการ ชำระคืน สินเชื่อ สามารถให้กู้ได้ ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท

เมื่อรวม จำนวน เงินให้กู้ยืม คงเหลือ ตามสัญญาเดิม ของ สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน ในทุก ประเภท กับ จำนวนเงิน ที่จะขอกู้ ในครั้งนี้ จะต้อง ไม่เกินที่ 200,000 บาท ต่อคน

 

อัตรา ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม ประชาชนสุขใจ

อัตรา ดอกเบี้ย และ ในกรณี ผิดนัด ไม่มีการชำระหนี้ จะต้องเป็นไป ตามประกาศ ของทาง ธนาคาร ออมสิน

การชำระคืน เงินให้กู้ยืม

ระยะ เวลา ในการ ชำระ คืนเงินกู้ และ ดอกเบี้ย ไม่ต่ำ กว่า 3 ปี หรือ 36 งวด และ ไม่เกินที่ 10 ปี หรือ 120 งวด

การ คำนวณ การชำระคืน 

-ชำระ เงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้ชำระคืน เป็นรายเดือน

-การคำนวณ ชำระหนี้ แบบ อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ Flat Rate

คุณสมบัติ ของผู้ขอ สินเชื่อ

-ต้องเป็น ผู้ ประกอบการ รายย่อย อาทิ อาชีพค้าขาย/บริการ/ผลิตสินค้า อุปโภค และ บริโภค เพื่อ จำหน่าย เป็นต้น

-ต้องเป็น บุคคล ธรรมดา ที่มี สัญชาติ ไทย อายุ 20 ปี ขึ้นไป เมื่อรวม อายุ ของผู้กู้ กับ ระยะ เวลา ที่ต้อง ชำระเงินคืน จะต้อง ไม่เกิน 60 ปี

-มีที่อยู่ อาศัย ที่ แน่นอน สามารถที่จะ ติดต่อได้

-ต้องมี สถานที่ ประกอบ อาชีพ ที่ แน่นอน

-ต้องมีความ สามารถ ผ่อน ชำระ หนี้ คืนให้ทาง ธนาคาร

-มี บัญชี เงินฝาก เผื่อเรียก ที่สาขา ที่มายื่น ขอสินเชื่อ

-ไม่เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน หรือ ผู้บริหาร ของทาง ธนาคาร ออมสิน


หลัก ประกัน เงินให้กู้ยืมกู้

ให้ใช้บริษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. โครงการ ค้ำ ประกัน สินเชื่อ เพื่อผู้ ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำ ประกัน

สามารถใช้ ค้ำ ประกัน ได้ที่ ไม่เกิน 200,000 บาท

ขอ เงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ใช้บริษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. ค้ำ ประกัน ได้เต็ม วงเงินกู้

ขอ เงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ใช้บริษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. ร่วมกับ บุคคล ค้ำ ประกัน

ผู้ค้ำ ประกัน จะต้องมี คุณสมบัติ คือ

-มี อายุ ที่ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป

-เป็นผู้ที่ มีรายได้ ต่อเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป 1 คน

-ไม่เป็น พนักงาน ของทาง ธนาคาร ออมสิน

ธนาคาร จะเป็น ผู้จ่าย ค่า ธรรมเนียม ของ ภาระ ค้ำ ประกัน ให้ผู้กู้ เป็นไป ตามที่ ทาง บสย. ได้กำหนดใว้ แต่ ไม่เกิน ที่ ร้อยละ 2 ต่อ ปี ตลอด อายุ สัญญา

อ่านเพิ่มเติม