เตรียมออก โฉนดที่ดินให้กับประชาชน เตรียมเอกสารให้พร้อม

เตรียม ออก โฉนดที่ดิน ให้กับ ประชาชน เตรียม เอกสาร ให้พร้อม

รัฐ มน ตรี ช่วย ว่าการ กระทรวง มหาด ไทย ได้ออกมา ประกาศ ในปี 2564 เตรียม ที่จะ ออก โฉนด ที่ดิน ใน 50 จังหวัด กว่า 120,000 แปลง

เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้ เดิน หน้า สร้าง โอกาส และ ลด ความ เหลื่อมล้ำ ใน สังคม

โดย โครงการ เดิน สำรวจ รังวัด รูป แปลง โฉนด ที่ดิน และ เดิน สำรวจ การออก โฉนด ที่ดิน โดย ระบบ เทคโนโลยี รังวัด ระบบ ดาวเทียม แบบ จลน์ (RTK GNSS Network) ให้ ครอบ คลุม ทั่วทั้ง ประเทศ

กำหนด เป้าหมาย ในการ เดิน สำรวจ ปี งบ ประมาณ 2564 รวม จำนวน 122,400 แปลง

-กระบี่/กาญจนบุรี/กาฬสินธุ์/กำแพงเพชร/ขอนแก่น/จันทบุรี/ชลบุรี/ชัยภูมิ/เชียงราย/เชียงใหม่

ตรัง/ตาก/ตราด/นครพนม/นครราชสีมา/นครศรีธรรมราช/นราธิวาส/น่าน/บึงกาฬ/บุรีรัมย์

ประจวบคีรีขันธ์/ปัตตานี/พะเยา/พังงา/พัทลุง/พิษณุโลก/เพชรบุรี/แพร่/มหาสารคาม/มุกดาหาร

ยะลา/ยโสธร/ระยอง/ราชบุรี/ร้อยเอ็ด/ลำปาง/ลำพูน/ศรีสะเกษ/สกลนคร/สตูล

สระบุรี/สงขลา/สุโขทัย/สุราษฎร์ธานี/สุรินทร์/หนองคาย/อุดรธานี/อุตรดิตถ์/อุบลราชธานี/อำนาจเจริญ

โดยใน เขต จังหวัด ด้านบน ไม่นับรวมกับ ท้องที่ ที่ ทาง ราชการ จำแนก ให้ เป็น เขต ป่าไม้ ถาวร

การ สำรวจ เพื่อ รังวัด เป็นไปตาม นโยบาย ของทาง รัฐบาล ตาม ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

ที่ ต้องการ ฟื้นฟู ทรัพยากร ทาง ธรรมชาติ และ รักษา สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วย สร้างการ เติบโต อย่าง ยั่งยืน ตามหลัก ธรรมา ภิบาล

จะมีการ ดำเนินการ 2 ส่วน คือ

(1.) โครงการ เดิน สำรวจ การออก โฉนด ที่ดิน เพื่อ สร้างความ มั่นคง ภายใน พื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนใต้

คือ ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส บริเวณ พื้นที่ นอกเขต อุทยาน แห่งชาติ บูโด สุไหงปาดี ตาม มติ คณะ กรรมการ ขับเคลื่อน แก้ไข ปัญหา จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ คปต.

(2.) โครงการ เดิน สำรวจ รังวัด รูป แปลง โฉนด ที่ดิน และ เดิน สำรวจ ออก โฉนด ที่ดิน ด้วย เทคโนโลยี รังวัด ระบบ ดาวเทียม แบบ จลน์ RTK GNSS Network

ให้ ครอบคลุม ทั่วทั้ง ประเทศ กำหนด เป้าหมาย ในปี งบ ประมาณ 2564 รวม จำนวน 122,400 แปลง ดำเนิน การ สำรวจ รังวัด ใน 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สาย สำรวจ

ซึ่งจะมีการ ดำเนิน โครงการ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 64 ใช้งบรวม 444,335,600 บาท

เอกสาร ที่ ตาดว่า จะ ต้อง ใช้

-บัตรประจำตัว ประชาชน ของ เจ้าของ ที่ดิน

-สำเนา ทะเบียน บ้าน

หลักฐาน เกี่ยวกับ ที่ดิน
-ส.ค.1

-ใบ จอง น.ส. 2

-หนังสือ รับรอง น.ส.3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.

-หรือ หลักฐาน อื่นๆ ที่ แสดง สิทธิ

อ่านเพิ่มเติม