เช็กเหรียญที่บ้านด่วน ต้องการเหรียญห้า เหรียญสิบ รับซื้อจริงไม่หลอก รายละเอียดดังนี้

ถ้าหากใครเป็นนักสะส มเหรียญເชิญทางนี้เลย

ค่ะ เพราะร้านดั งเขาประก าศรับซื้ອเหรียญ

5เหรียญ 10 มูລค่าสูงถึง 100,000 ບาท

และอีกหล ายๆเหรียญ

โดยเພจเฟซบุ๊กร้านค้าชื่อดั งอย่าง รักเหรียญ

สงขลา รับซื้ อเหรียญเก่า

ได้โ พสต์ ข้อค วามปร ะก าศไว้ว่า

รับซื้ อเหรียญ ไ ทย และเหรียญต่างประเ ทศ

(อ่า นก่อนนะครับ)

1 เหรียญ 1 บ าท ปี 2505 (บล็อ กยอดมงกุฎ

ตรง ย ยักษ์)

2 เหรียญ 10 บ าท ปี 2533

3 เหรียญ 50 สต างค์ ปี 2530

4 เหรียญ 5 บา ท ปี 2540

5 เหรียญ 25 สตา งค์ปี 2542

6 เหรียญ 25 สต างค์ ปี 2544

7 เหรียญ ต่างประเ ทศก่อนปี 1900

ปีอื่นยังไม่รั บนะครับ

เพ จรักเหรียญสงขลา รับซื้ อเหรียญเก่า

ให้ร าค าสู ง และยุติธร รม

ส่ งภา พ มาประเมิ นร าค าทางข้ อคว ามได้เลย

ครับ
รายการรับซื้ อ ดั งนี้

รับซื้ อเหรียญเก่ า เหรียญทอ งค ำ เหรียญต่าง

ประเท ศ รับซื้ อธนบั ตรเก่ า รับซื้ อแบ งค์เก่า

รับซื้ อเงิ นพดด้วง รับซื้ อเหรียญจี น

รับซื้ อเครื่องลายคราม เครื่องเงิ นเก่า กระเพาะ

ปลาเก่า เหล้านอกเก่า ของสะส มมีค่าทุกชนิ ด

ทางเรามีบริก ารรับซื้ อถึงบ้านด้วย เ งินส ด

ต่างจังหวัด สามารถซื้ อขายทางไปร ษณีย์ได้

อ่านเพิ่มเติม