ธนาคารออมสิน เปิดยืมเงิน สมัครบัตรกดเงินสด 30,000 บาท ไ ม่ต้องมีคนค้ำประกัน

ออมสินสอน ยืมเงิน กดเงินสด 30,000 บ. ธ.ออมสิน โดย ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

บัตรกดเงินสด ยืมเงิน ธนาคารออมสินในชื่อ People Card เป็นบัตรกดสินเชื่อหมุนเวียน ให้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่า ยอุปโภค บริโภคความต้องการโดย พิเศษมากๆ

คือ ไ ม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไ ม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย โดยมีวงเงิ น ให้กู็ ยืมเงิน สูงสุดที่ 30,000 บาท สรุปคือสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงิน นี้ สำหรับผู้ที่อยาก ยืมเงิน คือกู้ยืมเงินได้ ทุกคน เพราะไม่ต้อง ใช้หลักค้ำใดๆ

สำหรับคำถามว่า คนเงินเดือนน้อย อยาก กู้ยืมเงิน ได้ไหม บัตรกดเงิ นสด ออมสิน เงิ นเดือน 7000 สมัครได้ใช่หรือไหมนั้น ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ ให้กู้ยืมเงินถือ

บัตรคือ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงา นมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

และ เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือน ตามภาพ โดยมีอัตราดอ กเบี้ ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมผิ ดนัดชำระห นี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงิ นหรือวงเงิน ให้ยืมเงิน สดออมสินนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6 เดือนขึ้นไป

ต้องเตรียมใช้ สำหรับ กู้ยืมเงิน สินเชื่อนี้ เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงิ นสดออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ ยืมเงิน ที่ต้องใช้ จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้ าราชการ ของผู้ กู้ ยืมเงิน

2.สำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือนStatement หรือสำเนาบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชี ของผู้ ยืมเงิน ที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ ยืมเงิน ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารแสดงการเสี ยภาษี เงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

หลายคนอยากทราบว่า ทำการ กู้ยืมเงินเเล้ว แล้วบัตรกดเงิ นสดออมสิน จะ กี่วันอนุมัติ? จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า

บัตรกดเงิ นสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

แอดมิน ขอให้ทุกคนที่สนใจ อยาก ยืมเงิน กับทางธนาคารออมสิน ให้เตรียมเอกสาร ให้ครบถ้วน ตอนไปยื่น ขอกู็ยืมเงิน นะคะ

ขอให้ทุกคนผ่าน สาธุ

อ่านเพิ่มเติม