เปิดให้ลงทะเบียนแล้วรับเงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท/เดือน มีรายละเอียดดังนี้

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ทางกระทรวง พม. ได้เปิดให้กับผู้ปกครองได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้ว

ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนเด็กฯ
ตรวจสอบสถานะโครงการเงินอุดหนุนเด็กฯ
คุณสมบัตรของผู้ลงทะเบียน
ผู้ปกครอง :

มีสัญชาติไทย
เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
เด็กแรกเกิดต้องอาศัยอยู่ด้วยในตอนนั้น
✅เงินอุดหนุนเด็ก ตุลาคม

✅ตุลานี้เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็ก

ค่าดูแล

จ่ายทุกๆวันที่ 10 หรือหากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมาก่อนวันที่ 10 (อ้างอิงจากตารางจ่ายเงินกรมบัญชีกลาง)
600 บาท/เดือน
รับผ่านบัญชีธนาคาร
ได้รับจนเด็กอายุ 6 ปีบริบูรณ์ สิทธิ์จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
เด็กแรกเกิด :

มีสัญชาติไทย
เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
จนมีอายุครบ 6 ปี
อยู่ในครัวที่มีรายได้น้อย (ยากจน)
สมาชิกในครัวเรือน มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน
สถานที่รับลงทะเบียน

กรุงเทพฯ : สำนักงานเขต
พัทยา : ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ส่วนภูมิภาค : อบต. เทศบาลฯ
เอกสารประกอบการลงทะเบียน

แบบคำร้องขอลงทะเบียน (มีให้ ณ. จุดให้ลงทะเบียน)
แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (มีให้ ณ. จุดให้ลงทะเบียน)
บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
สูติบัตรเด็กแรกเกิด
สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (ธนาคาร กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างไดอย่งหนึ่งเท่านั้น
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าแรกที่มีชื่อ)
ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ (บางพื้นที่จะดูว่ามีบัตรสวัสดิการห่งรัฐหรือไม่)
สำเนาเอกสาร ผู้รับรอง 1 / 2 (ต้องเป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ) อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อบต. เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม :

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทร 02-6516534 /02-6516902 /02-6516920 /02-2555850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ได้ทุกจังหวัด

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานเจตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา และ อบต. เทศบาล

www.dcy.go.th หรือ www.csg.dcy.go.th

อ่านเพิ่มเติม