รัฐปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย จัดร้องเพลงชาติทุกอำเภอ ใช้งบ 4 ล้านกว่า

วันที่ 23 ก.ย. ชาวโซเชียลได้มีการเผยแพร่เอกสารของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติ โดยจัดสรรงบประมาณไว้กว่า 4,390,000 บาท

กิจกรรมดังกล่าวชื่อว่า “โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยให้มีกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ พร้อมกันทั่วประเทศ เวลา 08.00 น.

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่า เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ส่วนงบประมาณสำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดสรรให้อำเภอละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 878 อำเภอ รวมงบกว่า 4.3 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี วันที่ 20 กันยายน 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มจัดขึ้นเมือ่ 28 กันยายน 2560 เป็นครั้งแรก

อ่านเพิ่มเติม