ยืนยันเเล้ว ให้อีก คนละ 3,000 บ าท เเค่มีบัตรประชาชน ยืนยันรับสิท ธิ์ได้เลย

เนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 2 กันย ายน 63 มีร ายงานว่า นายดนุชา พิชยนันท์

รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศร ษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)

ผู้ช่วยเลขานุการ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศร ษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หรือศบศ. ได้ออกมาเปิดเผยว่า

ที่ประชุม ศบศ. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

โดยการแจกเงิ นให้คนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไปจำนวน 15 ล้านคน

คนละ 3,000 บ าท ให้เวลาใช้ 3 เดือน โดยจะกำหนดให้ใช้วันละ 100-250 บ าท

ทั้งนี้ นายดนุชา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว ทาง ศบศ. ได้ให้กระทรวงการค ลัง

ไปดูรายละเอียดและนำกลับมาเสนอให้ ศบศ. เห็นชอบอีกครั้งในอีก

2 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อเข้า ครม. ค าดว่าจะเริ่มโครงการได้เดือน ต.ค. 2563

โดยในตอนนี้เงื่อนไขยังเปิดกว้าง อายุ 18 ปี อาชีพ-เ งินเดือนเท่าไรก็ได้

รวมทั้งมาตรการดังกล่าวยังสามารถซื้อของในเซเว่นหรือห้างสรรพสินค้ าได้

โดยการซื้อของจะเป็นแบบร่วมจ่ายผู้ซื้อจ่าย 50% และ รัฐจ่ายให้ 50%

โดยรั ฐบ าลจะใช้เงิ นกู้ฟื้นฟูเศร ษฐกิจในโครงการนี้จำนวน 4.5 หมื่นล้านบ าท

ใช้ในโครงการนี้ เมื่อรวมกับที่ผู้ได้สิทธิต้องออกด้วย จะทำให้มีเงิ นหมุนเวียนในระบบ 9 หมื่นล้านบ าท

ภาพ

ข้อมูลphurlenlen.

อ่านเพิ่มเติม