ผู้ปกครองยืนยันสิทธิ์ด่วน นักเรียน รับเพิ่มคนละ 3000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

มอบหมายให้กระทรวงพา ณิชย์จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 Back To School เพื่อลดค่ าครองชีพช่วงเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 ก.ค.-1 ก.ย. 2563

เพื่อช่วยผู้ปกครองลดภ าระค่ าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกหลานนั้น ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีเเละขอขอบคุณที่ รมว.พาณิชย์ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาเเละช่วยเเก้ปัญหาค่ าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องรับภาระหนักในช่วงเปิดเทอมการศึกษาจะต้องหาเงินจำนวนหนึ่งเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนเเละค่ าเล่าเรียนของบุตรหลานการที่กระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราค่ าช่วยประชาชน

เเบ็คทูสคูลนั้นนับว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจาก COVID เเละทุกครั้งที่มีการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ผู้ปกครองเเละนักเรียนจะมีหน้าที่เดินเข้า 2 โรง คือ ผู้ปกครองเข้าโรงจำนำลูกหลานเข้าโรงเรียน

เเต่เมื่อมีโครงการเเบ็ค ทู สคูล Back To Schoolก็ถือว่าเป็นการช่วยเห ลือเเบ่งเบ าภาระของผู้ปกครองนักเรียนได้ระดั บหนึ่งนายเทพไท

กล่าวต่อว่า ส่วนการเยี ยวย านักเรียนของรัฐบาล จากเดิมที่ รมว.ศึกษาธิการเคยมีดำริที่จะช่วยเหลือนักเรียนระดั บอาชีวศึกษาคนละ 2,500 บ าทจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยี ยวยาใดๆ ทั้งสิ้น เเละนักเรี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ไม่ได้รับการเยี ยว ย า ใดๆ เช่นกัน จึงขอเสนอให้รั ฐบ าลได้ช่วยเหลือผู้ปกครองผ่านเด็กนักเรียน

โดยจัดการช่วยเหลือในลักษณะของขวัญวันเปิดเท อมให้กับนักเรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนทั้งนักเรียนในสังกัดโรงเรียนรัฐบาลเเละโรงเรียนเอกชน คนละ 1,000 บ าทซึ่งเป็นอัตราการเยี ยวย าเท่ากับที่มติ ครม.เมื่อวันที่16 มิ.ย. อนุมัติเยี ยวย าช่วยเหลือให้เเก่เด็กเเรกเกิด สูงอายุ ผู้พิการ คนละ 1,000 บาท จำนวน 6.7 ล้านคนวงเงินงบประมาณ 20,345 ล้านบาท

31046974 – asian family enjoying walk in summer countryside

เเละมีมติเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมภาคการท่องเที่ยวเป็นมาตรการกระตุ้นการท่อ งเที่ยว ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งเเต่ ก.ค.ถึงต.ค. 2563งบประมาณ 22,400 ล้านบ าท รวมเงิ นงบประมาณทั้งสิ้น 42,745 ล้านบ าทใช้เงินงบประมาณมากกว่าการช่วยเหลือการศึกษาของเย าวชนที่เป็นอนาคตของชาติการช่วยเหลือให้นักเรียนคนละ 1,000บ าท ระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากจะช่วยส่งเสริมการศึกษาของชาติเเล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศร ษฐกิจตามนโยบ ายรั ฐบ าลในทางอ้อมไม่น้อยกว่าการเเจกเเพ็คเกจกระตุ้ นการท่องเที่ยวของรัฐบาลในขณะนี้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม